Notulen vergadering oudercomité 19-08-2013

Aanwezig:  Cindy, Corine, Miranda, Wanda, Manuela, Desireé, Carmen, Georgette en Miranda S.

Afwezig:    Bianca, Eveline, Joost, Corina L, Jolanda en Jennifer.

Aanwezig team:  Marijn, Carla, Will en Edith.

 

Opening:  Cindy heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Er zijn een aantal LPS nieuws magazines binnen gekomen.

 

Notulen vergadering 24 juni:
Voor het springkussen is nog geen reglement opgesteld maar hier werken Carmen en Miranda aan.

 

Pleinfeest:

 • De leerkrachten zorgen voor het spellen circuit (1 spel per leerjaar).
 • Wil Jan weer de strippenkaart maken ? Will zal dat aan hem vragen.
 • Er staan in de loods geen tafels en stoelen voor een terras, moeten we naar op zoek via Cindy of Sardonos.
 • Koffie/thee etc. mogen we van school gebruiken. We moeten wel op tijd aangeven bij Marij of er voldoende is, zo nodig gaat zij dan naar de Sligro.
 • We mogen de lokalen van 3B, 4A en 4B gebruiken voor het knutselen.
 • Mogen kinderen ook met eigen kleedjes hun spullen verkopen op de rommelmarkt? Hier denken we als werkgroep nog even over na.
 • We vragen de leerkrachten alvast na te denken over het overhandigen van de cadeau’s en het uitserveren van de hapjes en drankjes in Onze Stede. Hoeveel kinderen? Hoe bepalen we dan wie er mogen gaan, wanneer komt dat het beste uit?
 • We spreken af dat de bekendmaking van het eindbedrag en de uitreiking van een aantal prijzen plaatsvindt op vrijdag 20 september om 15.15 uur. Er moet in die week nog wel een email naar alle ouders dat de kinderen dan iets later kunnen zijn.

 

Nieuwe OC leden:

Miranda Suikerbuik heeft al aangegeven graag bij het OC te komen. Corine Mailt de brief door naar Georgette en zij zal deze aanpassen. Nieuwe aanmeldingen willen we graag iets meer van weten zodat we enigszins een idee hebben op wie we stemmen.

 

 

Inloopavond:

Maandag 26 augustus is de inloopavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Voor het innen van de ouderbijdrage gaan het eerste half uur Corine en Manuela zitten en het tweede half uur Wanda en Cindy.
Ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Overmaken kan ook op rekeningnummer: 148809561.
Marijn zorgt voor de lijsten met alle leerlingen.

 

Jaarvergadering / Thema avond:

Op woensdag 20 november 2013 staat de jaarvergadering gepland. Het idee was geopperd om de thema avond te houden over (kinder)EHBO.
We willen graag een stuk theoretische informatie maar ook een stuk praktische oefening.

Een aantal mensen gaan offertes opvragen:
Miranda vraagt het na via Vrederust.
Georgette vraagt het na via een bedrijf in Hoogerheide.
Corine vraagt het na bij de EHBO vereniging van Steenbergen.
We komen hier 8 oktober op terug.

Het voorstel is dan om 19.00 uur een reguliere OC vergadering, om 19.30 uur de Jaarvergadering en dan om 20.00 uur de Thema avond tot ongeveer 21.30-22.00 uur.

 

Rondvraag:

 • Cindy geeft aan dat tijdens het kennis maken in de nieuwe groepen 7 beide leerkrachten niet aanwezig waren. De kinderen hebben hier wel moeite mee gehad. Marijn geeft aan dat dit door omstandigheden zo uitkwam en ze proberen hier in de toekomst meer rekening mee te houden.
 • Cindy geeft aan dat zij het vorige keer had gehad over een roofvogelshow. Moet zij deze nog proberen te boeken voor dit schooljaar? Wellicht een leuk idee voor de verjaardagen dag van de juffen en meneren? Cindy zal navraag doen en neemt contact op met Marja, Geeske en Bernadette.
 • Carla vraagt of wij vanuit het OC een brief willen opstellen voor alle ouders over een cadeau voor de juffen en meneren omdat dit vorig jaar behoorlijk wat ophef had veroorzaakt. Wij gaan vanuit het OC de cadeautjes regelen en zullen hier een brief voor opstellen voor alle ouders. Miranda, Carmen en Corine gaan hiermee aan de slag.
 • Manuela heeft van Geeske de vraag gekregen of er budget is voor traktaties op de verjaardagen dag? Cindy neemt hierover contact op met Geeske.
 • Georgette vraagt of wij nog ideeën hebben voor de ouderinfo van oktober. Deze graag aan haar doorgeven.
 • Edith geeft aan dat vanuit het OC alleen nog Corine in de werkgroep van Sint Maarten zit en vraagt of er nog gegadigden zijn. Manuela en Miranda S. willen graag aansluiten. Zij worden uitgenodigd voor de vergadering.

 

 • Carla geeft aan dat Marco Brok is geregeld. Hij komt gedurende het schooljaar een aantal lessen per groep verzorgen en aan het eind van het schooljaar volgt er dan een voordracht.
  Daarnaast wil de werkgroep cultuur dit schooljaar ook iets met dans doen. Het is misschien een idee om Daniek van Trafo hiervoor te benaderen. Carla zal dit doorgeven aan de werkgroep.
 • Wanda vraagt welke groepen er op maandag gym hebben. Op 23 september komt de schoolfotograaf en zij zal dan proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gym tijden zodat kinderen niet met verhitte hoofden op de foto gaan. Marijn zegt dat er een schema op het bord in de koffiekamer hangt.

 

Sluiting:

Cindy bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur.

 

 

 

Acties:

 

Wie:                 Wat:                                                                                       Wanneer:

Corine              Sardonos offerte tafels en stoelen terras                               Zo snel mogelijk
                        Brief nieuwe OC leden doorsturen naar Georgette                   Zo snel mogelijk
                        Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 18.30-19.00 u
                        Offerte EHBO Steenbergen thema avond                                Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Miranda           Reglement springkussen opstellen                                            Vóór 8 oktober
                        Email opstellen kinderen later op 20 september                       Vóór 16 september
                        Offerte EHBO Vrederust thema avond                         Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Carmen             Reglement springkussen opstellen                                            Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Manuela           Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 18.30-19.00 u

Wanda             Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 19.00-19.30 u
                        Schema maken schoolfotograaf                                               Vóór 23 september

Cindy               Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 19.00-19.30 u
                        Navragen roofvogelshow                                                         Zo snel mogelijk
                        Contact met Geeske over budget traktaties                              Zo snel mogelijk

Georgette         Brief aanpassen nieuwe OC leden                                            Zo snel mogelijk
                        Offerte EHBO Hoogerheide thema avond                                Vóór 8 oktober

Werkgr PF       Checken koffie / thee e.d. voor pleinfeest                               Zo snel mogelijk

 

Marijn              Lijsten van alle leerlingen voor ouderbijdrage                         Vóór 26 augustus

Carla                Dans Daniek Trafo doorgeven werkgroep cultuur                    Zo snel mogelijk

Leerkr.             Spellen circuit voor pleinfeest opzetten                                  Zo snel mogelijk
                        Nadenken welke ll er wanneer cadeaus overhandigen              Zo snel mogelijk

Will                 Jan vragen een strippenkaart te maken spellen circuit Zo snel mogelijk