Notulen vergadering oudercomité 13 maart 2013

Aanwezig: Corina L., Joost, Georgette, Eveline, Manuela V., Desireé, Jolanda, Miranda,
                  Wanda, Cindy, Bianca en Corine A.

Afwezig:  Manuela M. en Jennifer.

Aanwezig team:  Marijn, Ingrid, Bernadette en Jan.

Extra aanwezig:  Miranda Suikerbuik (Pippi)

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen:  Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post:  Er is geen ingekomen post.

 

Notulen vergadering 14 januari:

 • Er is nog geen email uitgegaan voor de opvulling vanuit groep 6. Georgette gaat dit zo       snel mogelijk doen. Corina L. geeft aan dat zij eventueel bereid is om 2 jaar langer door te gaan omdat haar kinderen voorlopig toch nog niet van school gaan. We nemen dit mee in overweging maar wachten eerst af of er zich iemand vanuit groep 6 aanmeld.
 • Corina L. vraagt of er al iemand van het OC bij de werkgroep scholenmarkt betrokken wil worden. Mocht zij 2 jaar langer bij het OC blijven dan blijft zij ook de scholenmarkt organiseren.

 

Evaluatie carnaval:

 • Marijn geeft aan dat het bij de schooloptocht erg stil was op de stukken waar de band niet stond. Is het mogelijk om geluidsinstallaties aan te schaffen die we daarvoor kunnen gebruiken ? Komen we na de vergadering op terug.
 • Het jureren was erg lastig, er zijn zoveel mooie creaties dat het voor de jury haast ondoenlijk is om te besluiten wie er 1e, 2e en 3e moeten worden. Is het mogelijk om net als bij de optochten in de stad te werken met grote groepen, kleine groepen, paren, enkelingen etc.? Ingrid gaat dit bespreken in de werkgroep carnaval. Miranda kan via een bekende waarschijnlijk aan jury formulieren vanuit de stad komen die als voorbeeld kunnen worden gebruikt.
 • Volgend jaar gewoon om 13.15 uur op school zijn en starten tegen 13.30 uur. Nu waren we echt te vroeg terug bij de school en hebben we nog moeten wachten omdat het gevolg er nog niet was.
 • De juryleden hebben 1 groep gezien die tijdens de optocht met vuurwerk sterretjes liepen. Zij hebben dit gestopt, hier volgend jaar graag beter op letten.
 • Het budget is verhoogd met € 50,= en de vraag is of het budget van de schooloptocht kan worden losgekoppeld van de optocht in de stad. Ja, dit kan. De schooloptocht kan voortaan vanuit de vieringen worden bekostigd.
 • Bij de kinderoptocht in de stad is de groep van de Gummarusschool weer EERSTE geworden. Zowel de kinderen als betrokken ouders zijn hier zeer mee in hun nopjes. Bernadette geeft aan dat het er ook wel heel erg mooi uitzag. Kinderen die niet meer bij de prijsuitreiking aanwezig waren hebben maandag na de vakantie hun insigne en snoepzak in de klas gekregen van Carmen.

 

Budgetten:

 • In april studeren een aantal juffen af in cultuur. Zij maken dan een cultuurplan voor 4 jaar. Dit kan telkens herhaald worden. Daarnaast maken zij een activiteitenplan voor alle activiteiten die met cultuur te maken hebben. Sommige activiteiten kosten helaas veel geld en daarom hadden we vorige vergadering al de vraag gekregen of het OC hier eventueel in kan bijdragen.

We hebben toen afgesproken dat het budget dat nu al gereserveerd staat voor        excursies daarvoor gebruikt zou kunnen worden. Dit was € 1000,= en is nu verhoogd naar € 1500,= inclusief de musical van groep 8.
Tevens staat er een bedrag gereserveerd van € 2000,= voor “iets groots” zoals het zoveel jarig bestaan van de school etc. Dit jaar hebben het 90 jarig bestaan gevierd, hier is echter niet zoveel geld aan uitgegeven.

Na enige discussie spreken we af dat de werkgroep cultuur met concrete voorstellen inclusief kostenoverzicht komt, en dan bekijken we vanuit het OC of we dit gaan bekostigen of niet. Dit zou dan eventueel uit het budget van € 2000,= gedaan kunnen worden.

Het is dus niet zo dat de werkgroep cultuur standaard vanuit het OC dat budget van  € 2000,= krijgt en daar vrij over kan beschikken.

 

 • Nieuw voorstel voor het oud papier:
  Het jaarschema plannen en schuiven bij uitval etc. brengt behoorlijk wat werk en onrust mee voor Miranda. Zij stelt daarom voor dat er elk jaar iemand van de nieuwe OC leden standaard bij de werkgroep oud papier komt. Het ene jaar loop je dan mee met contactpersoon/1e verantwoordelijke en het andere jaar ben je zelf de 1e verantwoordelijke en loopt er een nieuw lid met je mee. Hierdoor krijg je meer roulatie en heeft niet maar 1 persoon elk jaar de stress om het schema dicht te krijgen en op het laatste moment vervanging te regelen bij uitval.
  Iedereen vindt dit een prima idee en we gaan dit in ieder geval proberen.

 

 

 

Draaiboeken:

Dit schooljaar maakt elke werkgroep een draaiboek van de betreffende activiteit. Deze worden naar Corine A. gemaild en zij slaat deze digitaal op. Tevens legt zij een map aan met de papieren versies. We spreken af dat bij de laatste vergadering alle draaiboeken binnen moeten zijn bij Corine.

 

Samenwerking Pippi:

Miranda Suikerbuik is aanwezig als voorzitter van de ouderraad bij Pippi en zij geeft aan graag samen te willen werken bij bepaalde activiteiten zoals bv. het pleinfeest, de schoolfotograaf, Sint Maarten en Kerstversiering.
We spreken af dat Corine A. de notulen van vandaag doorstuurt naar Miranda en tevens de agenda’s van de komende vergaderingen. Per keer bekijken we dan of Miranda daar wel of niet bij aanwezig moet of wil zijn. Dit is afhankelijk van wat er op de agenda staat.

 

Schoolreis:

De bijdrage vanuit het OC staat op € 500,=. We spreken af dat dit geld gebruikt wordt om de eigen bijdrage van ouders op € 20,= te kunnen houden en daarnaast zorgen we ervoor dat elk kind iets lekkers krijgt. Cindy zal met Iwan bespreken waar de groepen naar toe gaan en juist op de locaties waar kinderen niets extra’s krijgen zoals bv. de Biesbosch krijgen de kinderen dan een traktatie vanuit het OC.

 

Pasen:

De werkgroep pasen heeft een project, Swimmie, waarbij aan de hand van een prentenboek elke klas een “puzzelstuk” maakt. Uiteindelijk worden deze puzzelstukken op donderdag voor pasen samengevoegd en moet er 1 grote rode vis ontstaan. De visie hierachter is: Samen één, Samen sterk. In de bovenbouw doen ze daarnaast nog een project dat over vriendschap en pesten gaat, dit heet Jessie.

Natuurlijk wordt er ook weer getjietst, dus hardgekookte eieren meegeven die donderdag.

Er is geen extra hulp nodig vanuit het OC.

 

Rondvraag:

 • Cindy geeft aan dat er een aantal meiden uit groep 6B de school willen aanmelden voor de Kids top 20. Ze vraagt Marijn of hij aan Els kan vragen of dat mag. Volgens Marijn kunnen de meiden dit beter zelf aan Els uitleggen en vragen.
 • Wanda heeft een lijst met ouders die de schoolfoto’s nog niet hebben betaald, zij zal deze namen doorgeven aan de betreffende leerkracht die dan de ouders op de hoogte kan stellen.
 • Miranda vraagt of het klopt dat er een spelletjesmiddag wordt georganiseerd want Siep en Baukje hadden dit gezegd. Ja, dat klopt en Marijn zegt dat er meer informatie hierover in de volgende ouderinfo komt.
 • Desireé geeft aan dat juf Sonja per 8 april stopt met lesgeven en vraagt of wij vanuit het OC nog iets doen ter afscheid. Wij regelen een bloemetje.
 • Carmen geeft aan dat Yennin thuis kwam met het verhaal dat de kinderen binnenkort 5 dagen tot 14.00 uur naar school gaan, klopt dit?
  Nee, Marijn zegt dat hier helemaal niets van bekend is. Er zijn wel scholen waar ze tussen de middag alle kinderen op school een half uur lunchpauze geven en daarna weer doorgaan met de lessen. Zij zijn dan inderdaad vroeger uit, maar dit geldt niet voor de Gummarus.

 

Acties:

Wie:                 Wat:                                                                                       Wanneer:

Georgette         Email opzetten nieuw lid groep 6                                             Zo snel mogelijk

1e Verantw.       Draaiboek maken van activiteit                                    Vóór 24 juni 2013

Corine A.          Notulen doorsturen naar Miranda Suikerbuik                          Zo snel mogelijk
                        Agenda’s doorsturen naar Miranda Suikerbuik             Vóór elke vergad.

Cindy               Bespreken traktatie schoolreis met Iwan                                 Zo snel mogelijk

Wanda             Namen niet betaalde schoolfoto’s doorgeven                            Zo snel mogelijk

???                  Bloemetje regelen juf Sonja                                                    8 april 2013

 

Ingrid              Bespreken Iwan andere jurering carnaval                               Zo snel mogelijk

Ingrid              Concreet plan cultuur met kostenoverzicht                               Vóór 13 mei 2013