Notulen MR vergadering 03-02-2016

Aanwezig: Angelo, Bernadette, Corina, Jan, Joyce en Wietse.

Afwezig: Nina

Agendapunt  
1.Welkom

 

Nina afwezig.

Nu eerste vergadering met Wietse als directeur. Namens de MR wensen we hem veel succes!

 

2. Mededelingen vanuit de directie Komt in de agendapunten terug in de vergadering.
3. Voortgang jaarplan Hoe gaan we de ouderbetrokkenheid vergroten m.b.t. de talentmiddagen. Mogelijk bij aanmelding van kinderen bespreken? Wietse neemt het mee.
4. Begroting 2016  

Meerjarenbegroting hebben we adviesrecht.

Vraagtekens over het de terugloop van investeringen rondom ICT.

5. Voortgang organisatieverandering

 

Formatie 2015-2016 vanaf 01-01-2016 besproken.

Wat betreft het MT worden er na de vakantie gesprekken gevoerd dus dan zal daar meer duidelijkheid over ontstaan.

 

6. Vakantierooster/roostervrije dagen Vakantierooster is net in de GMR besproken, het vakantierooster hebben we als MR al wel ingezien. Vrije dagen zijn nog niet bekend, dat zal later in het jaar besproken worden.
Pauze  
7. MR 2016-2017 Joyce past jaarplan aan.

Corina geeft aan vanaf volgend schooljaar te stoppen met de MR, ook gaat ze stoppen bij de GMR.

In april zullen we dit kenbaar moeten maken, en verkiezingen moeten houden.

 

8. Agenda’s in het handboek en jaarplan Dit punt komt van Nina, zoals wij het nu zien komt het handboek en het jaarplan in grote lijnen overeen. Angelo vraagt Nina om verduidelijking. (misschien soms anders verwoord).

 

9. Mededelingen GMR Corina heeft verschillende vragen weggelegd bij de GMR, zie notulen.

 

10. Rondvraag

 

 

Hoe gaan we ouderbetrokkenheid vergroten?

Stukje van de MR in de kleuterbrochure?

Angelo en Nina maken opzet voor ouderinfo.

   
   

 

Volgende vergaderingen:
6 april wordt verzet naar 20 april 19.00u
1 juni
30 mei training MR en invloed
Eindvergadering/ borrel

 

Notulen vergadering MR 07-07-2015

 

Aanwezig: Barbara, Corina, Els, Jack, Joyce, Marjoleine

Later: Angelo, Nina

Afwezig: Anniek

 

Opening Joyce opent de vergadering. Angelo en Nina zullen later aansluiten.
1.Nieuws vanuit de directie

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de MR

Vacature X van de formatie is waarschijnlijk ingevuld. Persoon X zal één jaar werkzaam zijn op Gummarus.

 

Brief vanuit PSZ, hierdoor veel onrust bij ouders. Ouders kunnen terecht bij de directie.

 

Corina vanaf volgend schooljaar ook lid van de GMR van LPS. We wensen haar veel succes.

 

2. Schoolplan 2015-2019

 

Aandachtspunten vanuit MR besproken. Hier gaan Els en Wietse mee aan de slag. Maandag 13-07-2015 zal het schoolplan ook nog worden besproken in het team.

Het schoolplan zal weer via de mail worden verspreid en goedgekeurd.

 

3. Schooljaarplan 2015-2016 Schuiven we door naar begin volgend schooljaar. Het schooljaarplan weer via de mail worden gestuurd.
4. Vaststellen vergaderdata schooljaar 2015-2016

 

Eerste vergadering volgend schooljaar is gepland op woensdag 9 september 2015.

A.d.h.v. het jaarplan wordt dan ook de jaarplanning gemaakt en vergaderdata afgesproken.

5. Evaluatie taken MR afgelopen schooljaar

 

i.v.m. afsluitende activiteit met OP en OC zijn we hier niet aan toegekomen.
6. Rondvraag n.v.t.

 

 

Notulen MR vergadering 22-04-2015

Notulen MR vergadering 22 april ’15

Aanwezig:

 

Anniek, Els, Joyce, Marjoleine, Nina.

 

Opening
Formatie Wens van het team was verder te gaan met 16 groepen.

Structuur van zorg zal hierdoor anders ingezet worden. Expertise van leerkrachten moet breder ingezet worden.

Plan van aanpak wordt gemaakt door werkgroep voor de talentmiddagen.

Formatie ingezien.

Vakantierooster Met enkele wijzigingen goed gekeurd.
Mr verkiezingsprocedure Sluitingsdatum is verstreken. Er zijn 5 ouders die enthousiast zijn, er zullen dus verkiezingen worden gehouden.
Vanuit de MR zullen betreffende ouders op de hoogte worden gebracht en worden gevraagd een stukje te schrijven wat we gebruiken voor de stemming.

 

Marjoleine en Joyce maken 13 mei een enquete aan op safeschool. Ouders hebben dan één week de tijd om hun stem uit te brengen. De ouder met de meeste stemmen zal toetreden bij de MR.

Cursus MR Datum van de cursusavond vastgesteld op 3 juni, 19.00 u.

Voor 20-05 bij Nina aangeven wat onze hulpvraag is. Nina communiceert dit naar VOO.

 

 

Notulen MR vergadering 01-04-2015

Notulen MR vergadering

d.d. 01-04-2015

aanwezig: Anniek, Barbara, Els, Joyce, Nina, Marjoleine.

Bij punt 1 en 2 is ook het ouderpanel aangesloten.

1Opening Door Nina. Ook welkom aan de leden van het ouderpanel.
2 en3 Nieuws vanuit de directie N.a.v. de studiedag van 13 maart en de SWOT analyses die gemaakt zijn door o.a. het ouderpanel en MR is er door het team gekeken wat wij belangrijk vinden en waar we naar toe willen binnen ons onderwijs.

1. Team vindt het belangrijk dat we 16 groepen behouden.

2. Talenten van leerkrachten en leerlingen moeten meer benut worden. Hieruit kwam het idee om middagen te organiseren waarin workshops georganiseerd worden.

3. Rol van de leerkracht moet veranderen, leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun werk. Schoolbreed gaan we hier dit schooljaar al mee aan de slag. Werkgroep gaat hier een plan van aanpak voor maken.

 

Oudergeledingen zijn enthousiast over  de plannen.

Volgende week, 8 april, tijdens de studiemiddag gaan we dit verder concreet maken, verder zullen we ook verder gaan kijken naar de formatie van volgend schooljaar. 14 april moet alles duidelijk zijn zodat we kort na de meivakantie ook de ouders kunnen informeren.

 

 

Ouderpanel verlaat de vergadering.

 

Zoals het eruit zag zouden Hilde en Sandra einde van het schooljaar de Gummarus verlaten. Omdat Adriënne de LPS gaat verlaten hebben Hilde en Sandra ervoor gekozen om werkzaam te blijven op Gummarus.

 

Per 01-08-2015 zal de conciërge Jack niet meer werkzaam zijn op Gummarus. Hoe we zijn taken gaan opvullen is nog niet duidelijk, wel zouden we graag een beroep doen op ouders.

 

4 voortgang m.b.t. begroting/ formatie schoolplan/ Zie punt 2.
5 opzet vakantierooster Nog niet duidelijk, komt bij een volgende vergadering terug.
6 voortgang schoolgids Gaat Els met MT (management team)mee aan de slag, hierbij zullen ook de opmerkingen vanuit de MR worden meegenomen.
7 binnengekomen post Blad van LPS Lowie binnengekomen, de oudergeleding binnen de MR zal dit gaan lezen, leerkrachten hebben dat al gedaan.
8 (G)MR bijeenkomst Brief Wet en zekerheid wordt gemaakt en verstuurd, zie evt. notulen (G)MR vergadering 13-03-2015
9 vacature MR Inmiddels verstuurd via Safeschool

Half april wordt er nog een bericht gestuurd met daarbij vermeld een sluitingsdatum.

10 verdere scholingsbehoefte Cursus op maat, €800

Voorkeursdata: 3,10,17 juni woensdagavond

Marjoleine/ Nina zal contact opnemen.

11 budgettering MR gelden/ financiën Geld wat op de rekening staat wordt eraf gehaald. Geld wordt verdeeld over 16 enveloppen en uitgedeeld aan de groepen, vrij te besteden aan de klassen. Collega’s worden hierover geïnformeerd middels teaminfo.
12 wijziging cao Besproken
13 vertrek Els Cvb heeft geld gereserveerd voor Gummarus zodat Wietse volgend schooljaar vrij geroosterd kan worden.
Rondvraag Nina: Late aankondiging van de infschrijfochtend waarbij de jongste kleuters vrij zijn.

Parkeren van ouders ‘tegen’ de paaltjes, je kunt er als ouder met de fiets haast niet langs.

Els neemt beide punten mee.

 

 

 

Notulen vergadering 04-02-2015

Aanwezig: Anniek, Els, Joyce, Nina, Marjoleine.
Opening Door Nina
Nieuws vanuit de directie Volgend schooljaar treed Jack in bij de MR, per 01-08-2015
Barbara zal einde van dit schooljaar afscheid nemen, voor volgend schooljaar zijn we dus op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

Marjoleine stelt een mail op om voor nieuw lid oudergeleding.
Schoolbegroting Wordt morgen, 5 februari2015, in MB (management beraad) besproken.

Schoolplan 14 april willen we het onderwijsinhoudelijke deel van het schoolplan rond hebben.
MR: instemmingsrecht.
Voordat we als MR instemmingsrecht geven, komen we op woensdagmiddag 22 april van 14.00u -14.30u bij elkaar.

Deur -en poortbeleid

Is ondertussen geregeld.
Krijgen als school veel reacties, mensen reageren erg positief.
Wel door ouders geconstateerd dat kinderen ook wel eens de deur open doen. Els neemt dit mee in de teaminfo, dit is namelijk niet de bedoeling.

Els vraagt mee te denken en te werken aan een SWOT:

Intern Extern
Sterkten Kansen
Zwakten Bedreigingen

Deze wordt door Nina en Anniek ingevuld in samenwerking met Marjoleine en Joyce. Team heeft deze SWOT-analyse ook gemaakt net zoals het MT. Verder zal ook aan het OP en aan het leerlingenpanel gevraagd worden een SWOT analyse te maken. Bij het leerlingenpanel zal dit wel iets anders worden ingekleed.

Inspectierapport Klopt met de verwachtingen vanuit Els. Ook besproken in team.
Pauze Els verlaat de vergadering.
GMR Op 23 maart is er weer een MR/GMR-bijeenkomst. Het thema is deze keer passend onderwijs. Marjoleine en Joyce zullen hier vanuit Gummarus naar toe gaan.

Functioneren MR Marjoleine zoekt uit om een vervolgcursus te organiseren bij ons op school, gericht op onze MR.

Jaarverslag Door Nina verzonden.
Budgettering MR-gelden i.o.m. Barbara, nemen we mee naar de volgende vergadering.
Binnengekomen post Geen post binnengekomen.
Rondvraag –

Notulen MR vergadering 30 juni 2014

Aanwezig: Barbara, Sandra, Rian, Paul, Marjoleine, Nina, Anniek, Joyce
Agendapunt Notulen
Nieuws vanuit directie Gezamenlijke opening met ouderraad en Els.
Els legt uit dat 2 leden van het CvB aan hebben gegeven per 1 augustus 2016 ontslag te nemen. Er is ondertussen een sollicitatieprocedure geweest. 19 juni ’14 is duidelijk geworden dat Els per 1 augustus 2016 aangesteld wordt als lid van CvB in de functie van plaatsvervangend voorzitter.
De GMR heeft op 23 juni jl. positief geadviseerd over deze benoeming.

Eerste reactie vanuit MR is dat we het een positieve ontwikkeling is voor Els maar we het erg jammer vinden voor het team en de school.
Hoe het allemaal zal gaan weet Els niet, zij heeft nu een inwerkperiode van twee jaar maar eerste prioriteit en verantwoording ligt bij de Gummarus.
Omdat dit vragen oproept waar we nog geen antwoorden op weten, hebben we afgesproken dit onderwerp iedere vergadering als agendapunt op de agenda te zetten.

Notulen

Voorstel notulen na een vergadering door te mailen. Binnen een week kan er dan gereageerd worden, geen reactie is goedkeuring van de notulen. Hierna kan dit openbaar gemaakt worden.
Openbaar maken aan de achterban doen we d.m.v. plaatsing op site en verder worden de notulen op de server gezet zodat deze de notulen zelf in kunnen zien.

Jaarplan MR

Tijdens de vergadering deels aangepast, zal als bijlage worden toegevoegd aan notulen. Hierin is ook te lezen wat er tijdens welke vergadering besproken moet worden.
Verder staat deze ook op de server van school:
20140801 OR handboek MR 2014-2015
Vergaderdata volgend schooljaar Vergaderdata schooljaar 2014-2015 starten om 19.30u
8 oktober 2014 (hierbij wordt Els uitgenodigd)
26 november 2014
4 februari 2015
1 april 2015
3 juni 2015
Laatste vergadering gelijk met OC en OP+ afsluitende borrel.

Rondvraag/ afsluiting

Paul en Rianne worden door de andere leden bedankt voor hun inzet.
Gezamenlijke borrel met OC en OP.