Notulen vergadering oudercomité 20-11-2013

Aanwezig:  Bianca, Cindy, Miranda S., Manuela, Eveline, Joost, Georgette, Wanda,
                 Miranda P., Kim, Jolanda en Corine.

 

Afwezig:   Carmen, Desirée, Corina L. en Jennifer.

Aanwezig team: Marijn, Anouska, Sandra, Joyce, Rosalinda, Geeske, Jan, Josina en
                         Marja.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Er is geen ingekomen post.

 

Notulen maandag 7 oktober: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Reglement springkussen:
Miranda P. legt het reglement uit en zorgt ervoor dat het uitleenschrift in het postvak van het OC komt te liggen.
School en het drievierde gaan altijd voor als zij het nodig hebben.

 

Kerst: 
Het is de bedoeling dat er een kerstspel wordt voorgedragen in de Vredeskerk op vrijdag 20 december. Het team gaat dit zelf instuderen met de kinderen.

 

Oud papier:  
Voor de proef met papiercontainers moeten alle vrijwilligers die achter de perswagen gaan lopen een scholing krijgen. Dit kan op zaterdag 7 of zaterdag 21 december. Het is maar de vraag of onze vrijwilligers dat willen doen.
Diegene die de scholing hebben gehad krijgen dan een aanstellingspasje.
Joost en Eveline gaan er zelf in ieder geval naar toe en zullen een mail opstellen die naar de vrijwilligers gestuurd wordt.

 

Schoolfotograaf: 
Wanda heeft van een aantal mensen wanklanken gehoord over de foto’s. Er wordt gekeken of we in de toekomst een andere manier van foto’s maken kunnen hanteren of mogelijk een andere fotograaf inzetten.
Anouska had ook nog een optie, Wanda zal de opties bekijken en we komen hier later nog op terug.

Spaarsaldo: 
Ondanks alle inspanningen om het spaarsaldo wat te laten krimpen blijft het saldo toch ongeveer gelijk. Bianca geeft aan dat er een afspraak is gemaakt met Els, Bianca, Cindy en Corine om eens wat ideeën uit te wisselen om te zien wat er mogelijk is en waaraan behoefte is.
We komen hier de volgende vergadering op terug.

 

Budget carnaval:
Omdat het lastig is om te bepalen hoe hoog het budget precies moet worden wordt nu voorgesteld om een vast bedrag per kind af te spreken van € 15,00.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt dus het uiteindelijke budget bepaalt.

 

Vervanging bij het schoolorkest:
Elke vrijdag wordt er gerepeteerd door het schoolorkest. Hiervoor moeten stoelen worden klaargezet en later weer opgeruimd. Je bent nodig van 13.00 tot 14.00 uur.
Wanda staat er nu vaak alleen voor. Wie kunnen er invallen als dat nodig is?
Kim geeft aan wel te kunnen helpen als het moet, verder wordt het idee geopperd om de oudste overblijvers te vragen om te helpen.

 

Rondvraag:
    Manuela geeft aan dat ouders van groep 3 aangeven dat ze met vragen niet
     terecht kunnen bij de leerkracht. Rosalinda onderstreept nog eens dat mensen
     met vragen ALTIJD terecht kunnen bij de leerkracht. Voor aanvang van de lessen
     of via de mail. Je kunt ook een afspraak maken als dat nodig is.
    Joost wil graag helemaal stoppen met het OC, er komt een nieuwe oproep voor de
      ouders van groep 2.
    Joost geeft aan dat het probleem van de hondenpoep rond de school weer enorm
     toeneemt. Allemaal klagen bij de gemeente !!!
    Georgette wil graag kopij voor de ouderinfo; wellicht onze stede/lindenburgh en
     de nieuwe oproep voor het OC.
    Marja vraagt of eer iemand foto’s kan maken tijdens het bezoek van de Sint.
     Miranda S., Manuela of Kim zouden kunnen.

 

Acties:

Wie:                 Wat:                                                                           Wanneer:

Joost               Email vrijwilligers oud papier scholing                         Zo snel mogelijk

Eveline             Email vrijwilligers oud papier scholing                         Zo snel mogelijk

Bianca              Overleg over spaarsaldo                                              27 november

Cindy               Overleg over spaarsaldo                                              27 november

Corine              Overleg over spaarsaldo                                              27 november