Notulen vergadering oudercomité 13-10-2014

Aanwezig:
Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Carly Daalmans, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt, Ingrid Bastiaansen (team), Jack Kil (team), Wil Mulders (namens MT), Brigitte Veraart (team)

Afwezig (m.k):
Eveline van Kaam, Corina Luijkx en Desiree Bax
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstellen nieuwe OC leden
Nieuwe leden stellen zich voor. Er is nu alleen nog een vacature voor groep 1. Deze wordt uitgezet in januari/februari.

3. Mededelingen
Georgette is gestopt met OC omdat ze het o.a. erg druk heeft met haar dagelijkse werkzaamheden.

4. Ingekomen post
– Geboortekaartje Joyce
– Edukans: schoenendoosproject.

5. Notulen 27 augustus 2014
n.a.v:
Pagina 1:
Sandra, Ria en Wil zijn samen met Els en Wietse vertegenwoordiging van het managementteam.
Pagina 2:
Er staat: kerstmarkt is tot 20.30 uur. Is dit niet laat ivm school andere dag? Besloten is dat de kerstmarkt van 18.00 – 20.00 uur zal plaatsvinden. .
Aktielijst:
– Oud papier: het is niet mogelijk om extra papierbakken te krijgen omdat school als een bedrijf/organisatie gezien wordt. We hebben nu 4 papierbakken, tot nu toe kan men dit 2x in de maand aanbieden. 1x per maand door in de container te gooien en 1x door de bakken voor te zetten. Will neemt dit met Wietse op.
– Er wordt door school een wensboom gemaakt/geregeld voor de wensen van de kerstmarkt. Het doel van de wensen moet iets maatschappelijks in Steenbergen zijn.
– Offerte voor het opvragen van de folie op de ramen is gedaan. Voorgesteld is om te bekijken of het niet toepasbaar is voor de gehele school. Blijft op de aktielijst, wordt met Wietse opgenomen.
– N.a.v. de brief voor verkeersregelaars zijn er meerdere aanmeldingen binnengekomen. Alle aanmeldingen moeten zich melden/doorgestuurd worden naar Bianca, zij krijgen dan een inlogcode.
– Karretje springkussen wordt gemaakt.

6. Evaluatie & Enquête inloopavond (zie bijlage)
Evaluatie :
Uitgekomen waar we als oudercomité bang voor waren. Sommige ouders waren te laat in de verschillende klassen omdat zij meerdere kinderen op school hebben. Het wordt als jammer ervaren dat het informatieve gedeelte in de klassen geen twee keer gedaan is. De aanwezige leerkrachten geven aan dat het geen probleem zou zijn om dit twee keer te doen. Opgemerkt wordt wel dat er dan eventueel minder tijd beschikbaar zou zijn om met ouders te spreken. De informatieve markt is als erg leuk ervaren. De insteek van Els om met iedereen het schooljaar te openen, was ook leuk, echter was het erg rumoerig op het plein, zodat niet iedereen alles kon volgen. Wil bespreekt deze punten met het MT.

Enquête
Bianca bedankt de leden voor het afnemen van de enquête. De uitkomst van de enquête verbaast haar niet, De vraag die we ons wel moeten stellen is hoe actief de ouders zelf zijn in het verzamelen van info. Als OC zijn we transparant en publiceren we o.a. alle notulen op de internetsite van school. Daar kunnen de ouders al heel veel informatie terug vinden.
Naar aanleiding van de enquête zijn er ook een aantal vragen gesteld en opmerkingen gegeven door ouders:
– Bord met opbrengst oud papier is leeg
Kim gaat nogmaals achter de cijfers aan voor het kenbaar maken hoeveel oud papier we per maand opgehaald hebben.
– schooltijden zijn gewijzigd en de wijze waarop: kan het OC onderzoeken of er onder ouders draagkracht is?
Wil geeft aan dat Els dit onderwerp besproken heeft in alle formele lagen van school (MR, MT, ouderpanel, OC, etc). De insteek van het verkorten van de lunchpauze is dat de leerkrachten in de middag meer tijd hebben voor gesprekken, vergaderingen en administratie. Er wordt opgemerkt dat dit niet goed gecommuniceerd is richting de ouders. Wil bespreekt dit in het MT.
– Meer informatie: activiteiten worden geschrapt, in hoeverre heeft het OC hier invloed op?
Wil geeft aan dat alle ideeën altijd welkom zijn, maar dat het managementteam beslist of iets mogelijk is en in het leerproces past.

Wil geeft ook nog aan dat Els niet op de hoogte was van de enquête en dat zij graag op de hoogte gehouden wil worden van dit soort activiteiten. Bianca vertelt dat Wietse wel op de hoogte was en dat de strekking van de enquête ook besproken was in de vorige vergadering.
7. Sint Maarten
De optocht is voor alle kinderen tot en met groep 5. Dit jaar lopen ook de BSO en Pippi weer mee. De route is ook hetzelfde als vorig jaar. Snoepzakjes worden ingekocht via de Sligro. Om 17.55 uur gaat de school open en verzamelen de kinderen in hun eigen klas. Om 18.15 uur zal de optocht starten. Miranda zal een overzicht naar Bianca sturen ivm het regelen van verkeersregelaars.

8. Kerstmarkt
De leden van de werkgroep zijn druk bezig. Men is nog op zoek naar cadeau’s voor het enveloppen spel en loterij. Er worden ook nog sponsoren gezocht. Mocht je cadeau’s hebben, dan deze graag afgeven bij leden, zodat ze geregistreerd kunnen worden.

Me wil ook bonbons verkopen, maar VV Steenbergen doet dit ook al rond deze tijd, het wordt als niet handig ervaren om in elkaars vaarwater te zitten. Het idee wordt geopperd om eventueel kerststaven of –kransen te verkopen. De werkgroep zal dit bespreken.

Miranda vd P. heeft een idee om altijd (markt)kramen te hebben. Als we geraamtes maken die we eenvoudig op de tafels vast kunnen maken, zijn er altijd kramen beschikbaar en hoeven we deze niet te lenen van anderen. Carly wil wel kijken of zij aan hout kan komen. We denken aan 10 kramen.

De verwachting is dat alle OC leden helpen op de avond zelf. Wanneer je niet kan, laat dit dan even weten. Leerkrachten dragen zelf zorg voor hun kraam/tafel. Ook willen we graag hulp op de woensdagmiddag zelf.

9. Evaluatie verjaardagsdag
De verjaardagsdag is als heel leuk ervaren, voor zowel het team als door de werkgroep. De vraag wordt gesteld of er voortaan een foto doorgestuurd kan worden, zodat we weten als OC ook wat er is gegeven, dit wordt geregeld.

Ook dit jaar waren er toch weer kinderen die een kadootje bij hadden. Volgend jaar misschien op de uitnodiging vermelden dat dit niet nodig is, omdat het OC het cadeau voor de klas verzorgt.

Carmen geeft aan dat ze het wel veel vond bij elkaar; verjaardagsdag, Dag van de leerkracht en dan vrijdag ook nog suikerspinnen. De suikerspinnen wilde de werkgroep eerst op de verjaardagsdag zelf doen, maar toen was er ook al geregeld dat de kinderen muffins konden versieren. Omdat de verjaardagsdag gekoppeld was aan de Kinderboekenweek, is er besloten dat er aan einde van de Kinderboekenweek de suikerspin werd uitgedeeld.

10. Nieuwe werkgroep kleuteractiviteiten (Miranda S)
Kim en Miranda zijn benaderd door kleuterjuffen om te gaan koken met een klas. Kim en Miranda hadden bedacht om het door te trekken naar alle kleuterklassen en het als werkgroep bij het OC neer te leggen zodat er ieder jaar een nieuw lid in de werkgroep bij kan komen. Cindy vraagt zich af of dit ook voor de rest van de school is? Miranda S. geeft aan dat het nu wel veel werk is voor alleen de kleuters. Het idee om het door te trekken voor de rest van de groepen wordt als positief ervaren.
Er wordt besloten om een werkgroep koken op te richten: Iedere klas/groep gaat 1 x per jaar koken. Dit wordt ondersteund door iemand uit het OC en ouders uit de betreffende klassen. De boodschappen/verbruiksartikelen zijn voor rekening van de school. Dit is in vorige vergaderingen ook zo met Marijn afgesproken, omdat het koken ook een educatief karakter heeft. De OC heeft gezorgd voor de keuken en alle keukenartikelen.
Er is een draaiboek voor de kleuters, deze kan voor alle groepen gebruikt worden.
In de werkgroep koken komen te zitten: Miranda S., Desiree, Kim, Carly, Manuela, Cindy, Wianda en Wanda.

11. A4 Run
Cindy vraagt waarom er vanuit school niets gecommuniceerd is naar de kinderen over de A4 run? Alle scholen zouden een verzoek hebben gehad om gratis mee te lopen en de kinderen konden zichzelf dan laten sponsoren voor het goede doel.

12. Schoolontbijt
Cindy vraagt of de Gummarusschool dit jaar meedoet aan het schoolontbijt? Brigitte geeft aan dat er per leerjaar altijd 1 ontbijt staat gepland; dit is het schoolontbijt of het voorleesontbijt. Op dit moment is niet bekend aan welk ontbijt de Gummarus meedoet.

13. Werkgroep indeling
De werkgroepen zijn opnieuw ingedeeld. Er is een nieuwe werkgroep koken en sinterklaas. Miranda vd P. zal de PR voor haar rekening nemen.

14. Rondvraag
– Miranda S: Carla Kuijper heeft gevraagd of er na de herfstvakantie geholpen kan worden bij het schoolorkest met in elkaar zetten van de instrumenten, etc. Nu doet de TSO het, maar daar heeft men niet altijd tijd voor.
Er volgt een discussie over roulatiesystemen, etc.
Voorstel is: wanneer de kinderen naar school gaan, mogen ze al vanaf 12.45 uur via de voordeur naar binnen, zodat ze hun instrument etc. al in elkaar kunnen zetten en elkaar kunnen helpen. Er dient dan een mail vanuit Carla naar de ouders van schoolorkest gestuurd te worden dat ze vanaf 12.45 uur op school terecht kunnen. Marco moet dan wel om 12.45 uur aanwezig zijn om te kinderen aan te sturen. Wil neemt dit op met Carla.
– Carmen vraagt of er vanuit school beter gecommuniceerd kan worden omtrent (tijdelijke) leerkrachten. Het is soms onduidelijk wanneer er welke leerkracht er vervangt. Het was haar bijvoorbeeld vorig jaar niet bekend dat Iwan vervangen werd. Het is ook fijn om te weten als een stagiaire in de klas meeloopt. Wil geeft aan het mogelijk is dat een stagiaire zichzelf per mail voorstelt.
– Carmen vraagt of het mogelijk is dat de school voor KIKA doppen gaat sparen? Ingrid geeft aan dat zij graag de doppen ontvangt voor het cultuurproject.

15. Sluiting
Bianca sluit de vergadering

Actielijst
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
13-10-2014 Miranda S Overzicht Bianca toesturen ivm verkeersregelaars sint maarten zsm
13-10-2014 Iedereen Cadeau’s en sponsoring voor kerstmarkt. Graag inleveren /aangeven bij leden werkgroep kerstmarkt zsm
13-10-2014 Carly/? Kijken voor hout voor het maken van marktkramen zsm
13-10-2014 Wil Carla K. contacten over schoolorkest zsm
13-10-2014 Iedereen Doppen sparen voor cultuurproject inleveren bij Ingrid
27-8-2014 Cindy Karretje springkussen laten maken zsm
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief –
Volgende vergadering: dinsdag 9 december 20.00 uur