Notulen vergadering oudercomité 10 oktober 2012

Aanwezig:        Joost, Miranda, Jolanda, Eveline, Manuela V., Wanda, Cindy, Bianca,
                        Carmen en Corine A.

Afwezig:          Desiree, Corina L., Georgette, Manuela M., Edwin en Jennifer.

Aanwezig team:  Marijn, Marja, Edith en Marjoleine.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Joost omdat hij als nieuw lid voor het eerst aanwezig is. Desiree kon er helaas nog niet bij zijn i.v.m. een cursus, zij komt 20 november voor de eerste keer.

Mededelingen:  De appelcarré ’s waren erg lekker op de dag van de leerkracht, bedankt daarvoor.

Ingekomen post: Er is geen post.

 

Notulen 20 augustus:

–   De verjaardagen dag is door de kinderen als zeer positief ervaren. De extra
    traktaties omdat de school 90 jaar bestaat waren ook erg lekker.

–       De werkgroep indeling wordt aangepast, Georgette heeft aangegeven uit de werkgroep pleinfeest te willen en Joost geeft aan de werkgroep carnaval wel erg leuk te vinden.

 

St. Maarten en Sinterklaas:
St. Maarten valt dit jaar op zondag en er zal dan ook geen lampionnenoptocht zijn. Tevens hebben de kleuterklassen afgesproken dit jaar geen lampionnen te maken, ze hebben een te druk schema.

We gaan nog wel een oproep plaatsen of ouders zich willen aanmelden om verkeersregelaar te worden. Bianca vraagt eerst de cursus data op en zorgt dan dat er een email naar alle ouders gestuurd wordt.

Voor Sinterklaas zijn de cadeautjes besteld (zijn zelfs al binnen), de bijdrage vanuit het OC is € 4,00 per kind.
Er is een email naar de Sint gestuurd met de vraag op welke datum hij naar de Gummarusschool komt. Helaas hebben we nu nog geen datum.
Er wordt gevraagd wie er die dag foto’s willen maken. Afhankelijk van welke dag het wordt geeft Miranda aan dit wel te willen doen. Mocht zij niet kunnen dan zijn er nog een aantal die het willen overnemen.

De thema avond:
De thema avond vind plaats op dinsdag 20 november en gaat over de Kanjer training.
We beginnen om 19.00 uur met een reguliere OC vergadering, daarna om 19.30 uur de algemene jaarvergadering en aansluitend om ongeveer 20.00 uur de thema avond.
Alle ouders krijgen via de mail een uitnodiging hiervoor en we geven in die uitnodiging aan dat iedereen MOET reageren of hij wel of niet komt en zo ja, met hoeveel personen. Twee weken vooraf sturen de leerkrachten nog een reminder naar de ouders. Corine regelt dit verder met Manuela M. en juf Ria.

 

Werkgroepen indeling:
De werkgroep communicatie wordt van de lijst gehaald en de eerder genoemde aanpassingen voert Corine door.

 

Opa en Oma dag:
Georgette heeft de vraag of er een opa en oma dag kan worden georganiseerd op school zodat zij eens kunnen zien wat de kleinkinderen zoal doen op school. Dit gebeurt op andere scholen ook en wordt als zeer positief ervaren.

Marijn geeft aan dit met het team te zullen bespreken en komt daar nog op terug.

 

Rondvraag:

–       Manuela M. heeft aangegeven dat de moeder van Zara in het OC zit van de Pippi en vraagt zich af of het mogelijk is om een samenwerking aan te gaan tussen beide OC ‘s. Na enige discussie stellen we vast dat we eerst moeten uitzoeken wat het OC van de Pippi voor taken heeft en daarna kan dan worden gekeken of hier combinaties in te maken zijn. Bianca gaat dit kortsluiten en eventueel naar een vergadering bij Pippi.
Marijn geeft nog wel aan dat de Pippi maar tijdelijk in de school is gehuisvest. Als zij volgend jaar naar een eigen gebouw gaan is het weer een op zichzelf staand, het is geen onderdeel van de school.

–       Miranda zegt dat de pasfoto’s van de website zijn gehaald en dat Jack gevraagd heeft om iedereen met dezelfde achtergrond op de foto te zetten. Iedereen die vandaag aanwezig was heeft ze na de vergadering al (opnieuw) gefotografeerd.
ze hoopt dat de anderen aanwezig zijn tijdens de jaarvergadering zodat ze dan de anderen op de foto kan zetten.

–       Bianca vraagt of iedereen de budgetverdeling al heeft gekregen, nee. Zij mailt deze door naar Corine en zij verstuurd deze met de notulen naar alle OC leden. Volgende vergadering komen we er dan op terug.

 

–       Bianca geeft ook aan dat onze school een ANWB Lightwise toolkit heeft gewonnen. Robin van de Made uit groep 7A had ons aangemeld.
Op maandag 5 november willen we een dag organiseren rondom deze toolkit, hoe die dag er precies uit komt te zien is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er een aantal ouders (liefst 5) nodig zijn om te assisteren. Wie zouden er kunnen?
Cindy, Wanda en Manuela V. geven aan te kunnen. Bianca en Corine A. proberen vrij te krijgen en Joost kan misschien ook, dit ligt eraan wanneer de kleine wordt geboren.

–       Marijn vraagt aan Bianca of zij nog kopij kan aanleveren voor de ouderinfo m.b.t. verkeer. Zij zal dit doen.

–       Cindy vraagt of zij een digitaal Excel bestand kan krijgen met de namen van alle leerlingen zodat zij heel gemakkelijk kan aangeven voor welke kinderen er nog geen ouderbijdrage is betaald. Marijn stuurt deze.

–       Wanda vraagt of het klopt dat fietsers na de herfst vakantie voortaan langs de hoofdingang het schoolplein op en af gaan en daar ook meteen de fiets stallen.
Ja, dit wil de werkgroep verkeer uitproberen. Vooraf zijn de buurtbewoners geïnformeerd en zij hebben er geen bezwaar tegen. Bianca vraagt nog wel een datum waarop dit zal worden geëvalueerd. Alle kinderen zijn al op de hoogte en de ouders krijgen een email.

–       Marjoleine geeft aan dat het haar een raar gevoel gaf dat zij met het geld uit het spaarpotje voor zichzelf een verjaardagscadeautje moest kopen. Er volgt enige discussie en Marijn besluit dat hij het met het team zal bespreken of dit volgend jaar wellicht anders kan. Miranda geeft nog aan dat we vanuit het OC een bijdrage per leerkracht kunnen doen (bv. €25,00) en dat de leerkrachten voor elkaar dan een cadeautje kunnen kopen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

–       Eveline vraagt of de fietsen van de kleuters blijven staan waar ze nu staan.
Ja, voorlopig wel. Het begint nu eindelijk wat beter te lopen met het brengen en halen van de kinderen.

–       Manuela V. vraagt of er nog iets gedaan wordt aan de hondenpoep rond de school.
Er is een 2e BOA aangesteld binnen de gemeente, maar die zien we echter nooit!!!
Miranda geeft aan dat we allemaal een klacht kunnen indienen bij de gemeente via Burgernet of via het Digitaal loket. Hoe meer klachten er binnen komen hoe beter, wellicht gaan ze er dan eens naar kijken.

 

Sluiting:  Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. De volgende vergadering is op 20 november om let op! 19.00 uur.