Notulen vergadering MR 07-07-2015

 

Aanwezig: Barbara, Corina, Els, Jack, Joyce, Marjoleine

Later: Angelo, Nina

Afwezig: Anniek

 

Opening Joyce opent de vergadering. Angelo en Nina zullen later aansluiten.
1.Nieuws vanuit de directie

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de MR

Vacature X van de formatie is waarschijnlijk ingevuld. Persoon X zal één jaar werkzaam zijn op Gummarus.

 

Brief vanuit PSZ, hierdoor veel onrust bij ouders. Ouders kunnen terecht bij de directie.

 

Corina vanaf volgend schooljaar ook lid van de GMR van LPS. We wensen haar veel succes.

 

2. Schoolplan 2015-2019

 

Aandachtspunten vanuit MR besproken. Hier gaan Els en Wietse mee aan de slag. Maandag 13-07-2015 zal het schoolplan ook nog worden besproken in het team.

Het schoolplan zal weer via de mail worden verspreid en goedgekeurd.

 

3. Schooljaarplan 2015-2016 Schuiven we door naar begin volgend schooljaar. Het schooljaarplan weer via de mail worden gestuurd.
4. Vaststellen vergaderdata schooljaar 2015-2016

 

Eerste vergadering volgend schooljaar is gepland op woensdag 9 september 2015.

A.d.h.v. het jaarplan wordt dan ook de jaarplanning gemaakt en vergaderdata afgesproken.

5. Evaluatie taken MR afgelopen schooljaar

 

i.v.m. afsluitende activiteit met OP en OC zijn we hier niet aan toegekomen.
6. Rondvraag n.v.t.