Notulen vergadering 27-08-2014

Aanwezig:
– Miranda Suikerbuik, Bianca van der Holst, Cindy Dam, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Miranda van der Pligt, Corina Luijckx, Manuela Vergeer, Georgette Bouman, Eveline van Kaam, Janneke Valkenborg, Kim Liefhebber, Desiree Bax, Wietse Visser (team), Carla Mulders (team)
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
a. Wietse geeft aan dat er, n.a.v. het vertrek van Marijn, iedere vergadering een lid van management team aanwezig zal zijn, dit is echter niet iedere keer dezelfde persoon. Ze hopen toch zo de lijnen kort te houden tussen het oudercomité en het (management)team..
b. Alle redactionele stukjes voor de ouderinfo kunnen vanaf heden naar Wietse gestuurd worden. Er zal echter selectiever omgegaan worden met de aangeleverde informatie om te voorkomen dat de ouderinfo niet helemaal gelezen wordt, omdat er teveel in staat.
c. Wietse geeft aan dat “Safeschool” er aan komt; Dit is een ouderportal; dit moet worden gezien als een soort app waarop je allerlei informatie/ berichten van school terug kunt vinden. Hierbij valt te denken aan het plannen van de ouderavond, etc. De verwachting is dat rond de herfstvakantie het portal in werking treedt, maar in ieder geval voor de kerstvakantie.
d. Eveline deelt mede dat Patrick een baan heeft aangenomen in Oman en daar per 1 januari 2015 voor 3 jaar gaat wonen. Eveline zal in ieder geval tot december aanblijven als OC lid.. Er zal een vacature voor een nieuw OC-lid worden gezet voor groep 4.
3. Ingekomen post
LPS ouderinfo, juli 2014

4. Notulen 30 juni 2014
a. Cindy geeft aan dat er dit jaar al 45% meer opbrengst is gegenereerd met het ophalen van het oud papier door de perscontainers. Vorig jaar hadden we een totale opbrengst van bijna € 2000, – en nu in 2 kwartalen al € 1700,-
b. Kim heeft gemaild naar de gemeente in verband met extra containers voor oud papier op school. Zij heeft nog geen bericht mogen ontvangen. Ze zal dit morgen nogmaals melden in de vergadering van het oud papier op het gemeentehuis.
c. De hesjes voor de verkeersregelaars zijn binnen.
d. Bianca vraagt of er nog gegadigden zijn voor de werkgroep verkeer: Janneke zal aan haar man vragen of hij plaats wil nemen in de werkgroep verkeer en zich als verkeersregelaar wil opgeven.
e. Corina geeft aan dat ze de afscheidsavond van groep 8 als leuk heeft ervaren
f. De musical zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid wel doorgang krijgen in groep 8b, omdat de kinderen deze zelf willen schrijven en uitvoeren.

Notulen zijn goedgekeurd.

5. Inloopavond
a. Op 8 september zal de jaarlijkse inloopavond plaatsvinden. Er zal om 18.30 met alle aanwezige ouders en kinderen gezamenlijk gestart worden. Dan wordt er per klas een presentatie van ongeveer 10 minuten gegeven over de groep. De tijden zullen aansluitend zijn; dus om de 10 minuten starten 2 andere groepen. In de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 zullen tegelijk de presentaties gegeven worden. De vraag wordt gesteld hoe ouders met meerdere kinderen op school, aanwezig kunnen zijn bij de presentaties van de verschillende groepen. Wanneer er kinderen in dezelfde groep zitten of in een aansluitende groep (dus bv 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 of 7 en 8), geeft dit een probleem omdat ze op hetzelfde tijdstip gegeven worden. Wietse en Carla begrijpen het probleem en zullen dit terugkoppelen met de werkgroep van de inloopavond. Een optie zou kunnen zijn om de presentatie 2x op die avond te houden.
b. Dit jaar zal er ook tijdens de inloopavond een infomarkt plaatsvinden met verschillende plaatselijke en regionale maatschappelijke organisaties. Vanuit het OC heeft men de kans gegrepen om zich nog beter te profileren naar de ouders. Er is een banner gemaakt waar in de 4 O’s van het OC in staan. Tevens zal tijdens de inloopavond ook een korte enquête gehouden worden met 5 open vragen om de bewustwording bij ouders groter maken over wat het OC doet, wat er opgehaald wordt met het oud papier, waar het geld aan besteedt wordt etc.. Vaak zijn het dezelfde ouders die helpen en door deze actie wordt er geprobeerd om meer ouders over de streep te krijgen voor hulp!
c. Ook dit jaar zullen er ouders benaderd worden voor het ophalen van het oud papier. Tevens wordt deze avond ook de ouderbijdrage geïnd. Miranda zal een lijstje opstellen en rond laten gaan zodat iedereen in kan vullen waar hij of zij zijn bijdrage zal leveren op deze avond.

6. Kerstmarkt
a. Zal plaatsvinden op woensdag 17 december van 18.00- 20.30 uur, zodat er meer tijd is voor het opbouwen en er donderdag ook nog aandacht gegeven kan worden aan de kerstviering in de groepen.
b. Volgende week woensdag 12.00 uur staat er een afspraak voor het bepalen van het doel en overleg met de leerkrachten en de werkgroep.
c. Het idee voor de kerstmarkt is gebaseerd op het thema Jeanne Dárc; een soort brocante kerstmarkt. Men wil graag een bepaalde sfeer creëren Er komt per klas een standje voor de verkoop van zelfgemaakte dingen. De avond zal ook opgeleukt worden met kleine korte workshops, spelletjes, enveloppenspel, schoolorkest, vuurkorven, etc. aan het einde van de avond willen we een bingo of loterij houden om zodoende zoveel mogelijk mensen op de markt te houden.
d. De werkgroep wil graag een doel wat dicht bij school staat. Zo wordt gedacht aan een broertje van kind van school. Er volgt een discussie over het doel. Miranda S. geeft aan of het geen idee is om een wensboom te maken waar alle kinderen een wens voor iemand in mogen hangen. Dit idee wordt als zeer positief ervaren en zal verder uitgewerkt en besproken worden in de werkgroep.

7. Verjaardagsdag
a. De verjaardagsdag zal 1 oktober plaatsvinden omdat de school het graag wil koppelen aan de Kinderboekenweek welke als thema “Feest” heeft.
b. De werkgroep verjaardagsdag zal contact opnemen met Marja en Bernadette, zij zitten in de werkgroep voor school. Vanuit het OC zal er een activiteit geregeld worden. Tevens zullen we net als vorig jaar voor een gepast cadeau voor de leerkrachten zorgen, welke door de kinderen gegeven mag worden. Hierbij probeert het OC te voorkomen de kinderen allemaal apart iets mee gaan brengen voor de kinderen en ook zeer zeker te voorkomen dat er kinderen zijn die niets hebben.

8. Verkiezing nieuwe OC leden
a. Miranda zal de brief voor groep 1 en groep 4 deze week versturen naar de betreffende leerkrachten met het verzoek dit door te sturen naar de ouders. Aanmelden kan tot 12 september. Daarna zal de bekende procedure gestart worden met eventueel stemming, etc.

9. Jaarvergadering / Thema avond
a. Er wordt besloten om geen thema avond dit jaar te organiseren, gezien de geringe opkomsten van afgelopen jaren. Er zal alleen dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. Deze zal starten om 19.30. Georgette zal een berichtje in de ouderinfo plaatsen. Er is geen verplichte aanwezigheid vanuit het team.

10. Werkgroep indeling en adreslijst controleren
a. Miranda zal deze updaten en iedereen toesturen.

11. Verkeersouders
a. Er wordt een brief opgesteld om 4 ouders per klas te vragen om als verkeersouder op te treden. Ze kunnen dan een pasje te halen via e-learning van de gemeente. Tevens wordt er dan ook direct gevraagd in deze brief of men zitting wil nemen in de werkgroep verkeer. Bianca stelt een brief op. Er zijn op 2 (soms 3) momenten verkeersregelaars nodig: Sint Maarten viering en met de carnavalsoptocht.

12. Schooluitje reisje
a. Speeltuin kleuters als schooluitje willen de kleuterjuffen graag zo houden. Daarnaast zouden ze het erg leuk vinden als het OC andere dagjes uit/ activiteiten zou willen organiseren, bv kinderboerderij. Dit wordt opgepakt.
13. Rondvraag
a. Miranda S: Vraagt of er bekeken kan worden of er folie op de buitenkant van de ramen van de kleuterklassen geplakt kan worden tegen de zon en inkijk. Wietse geeft aan dat dit ook voor andere klassen geldt. Miranda S. vraagt een offerte op.
b. Onderwerpen voor de nieuwsbrief graag doorgeven aan Georgette.
c. Wietse vraagt of het niet mogelijk is om de ouderbijdrage eventueel via IDeal te innen? Bianca geeft aan dat er ook een mogelijkheid bestaat om een pinautomaat te huren voor een dag. Cindy vraagt dit na.
d. Wanda vraagt om de planning van gymlessen op maandag. Zij kan hier rekening mee kan houden in verband met de schoolfotograaf.
e. Wanda geeft aan dat in de vergadering van 9-12 de carnaval besproken dient te worden omdat de carnaval erg vroeg valt komend jaar.
f. Cindy geeft aan dat het karretje van het springkussen kapot is. Cindy regelt dat dit gemaakt wordt.

14. Sluiting
Bianca sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Actielijst
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
30-6-2014 Kim Navragen extra containers voor school Zsm
27-8-2014 Werkgroep kerstmarkt Bepalen doel voor kerstmarkt zsm
27-8-2014 Miranda Brief versturen nwe OC leden vr groep 1 en 4 30-8-2014

27-8-2014 Werkgroep verjaardagsdag Activiteit verjaardagsdag, etc. 1-10-2014
27-8-2014 Wietse/Carla Planning gymlessen zsm
27-8-2014 Miranda S. Opvragen offerte folie buitenkant ramen zsm
27-8-2014 Cindy Karretje springkussen laten maken zsm
27-8-2014 Cindy Navraag pinautomaat ouderbijdrage innen zsm
27-8-2014 Miranda Updaten adressenlijst zsm
27-8-2014 Bianca Brief opstellen richting ouders verkeerouders en werkgroep zsm
altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief –
Volgende vergadering: maandag 13 oktober aanvang 19.30 met jaarvergadering en aansluitend gewone vergadering.