Notulen vergadering 21 maart 2011

Aanwezig:      Eric, Ellen, Manuela, Georgette, Miranda, Jolanda, Patrick, Bianca,

 Corina L., Wanda, Carmen, Edwin en Corine.

Team:             Marijn, Geeske, Carla M. en Hilde.

Afwezig:        Cindy en Jennifer.

 

Opening: Eric opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het oudercomité als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Een factuur van het NKO, aan Ellen gegeven.

Notulen vergadering 17 januari:

  • Er wordt aan Marijn gevraagd of er iets bekend is over de subsidie die de gemeente zou kunnen geven i.v.m. airco. Hier is ook bij de LPS niets over bekend. Marijn geeft ook aan te twijfelen of we hier überhaupt wel voor in aanmerking zouden komen. Miranda gaat proberen er achter te komen via haar connecties bij de gemeente.

 

Oud papier:

Het is erg moeilijk om voldoende mensen te vinden die achter de perswagen willen lopen. Het is voor Miranda elke keer weer zweten en maar hopen dat iedereen er dan ook uiteindelijk wel is…Zeer vervelend allemaal.

Er worden wat mogelijkheden aangedragen hoe we nieuwe mensen kunnen vinden:

  • Een brief naar de ouders waarin we uitleggen wat we met de opbrengst van het papier doen. Ook aangeven dat desnoods de ouderbijdrage verhoogd moet worden.
  • Een beloningssysteem in het leven roepen, bijvoorbeeld als een ouder achter de perswagen loopt deze ouder vrijstellen van het betalen van de ouderbijdrage.
  • Een lijst waarop ouders kunnen aangeven op welke datum zij bereid zijn mee te lopen. Per keer zijn er 4 personen nodig + het liefst 1 reserve. Voor een heel jaar zijn er dus 16 tot 20 personen nodig.

We besluiten aan het begin van het schooljaar een brief mee te geven waarin duidelijk wordt vertelt wat de bedoeling is en waarin ook duidelijk de eventuele consequenties worden uitgelegd.

Daarnaast gaan we tijdens de inloopavond het oudercomité promoten en aan ouders vragen zich aan te melden voor het oud papier. We verhogen de ouderbijdrage voor volgend schooljaar van 14 naar 15 euro.

Communicatie naar de ouders:

Zoals we nu de ouders bereiken is ouderwets, kan dit niet digitaal?

Marijn geeft aan dat de ouderinfo nu al digitaal op de website staat.

Juffen van de kleuters mailen regelmatig met ouders, zij kunnen ook de info sigitaal doorsturen. Voorstel is dat Marijn de ouderinfo doorstuurt naar alle leerkrachten en zij kunnen die dan mailen naar alle ouders. In de komende info wordt dan vermeld dat dit de laatste papieren versie zal zijn.

Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht voor het promoten van het oudercomité.

Deze zal heten werkgroep communicatie. Edwin, Wanda, Miranda en Carmen zullen hierin zitting nemen. Edwin wordt de contactpersoon.

 

Evaluatie carnaval:

We hebben bij de optocht in de stad de 4e plaats behaald, dit valt voor de werkgroep een beetje tegen, maar is toch een mooi resultaat. Het was in ieder geval erg leuk om te doen en de kleine groepjes kinderen met een eigen verantwoordelijke ouder werkte goed.

Ook de schooloptocht was zeer geslaagd, het wordt elk jaar moeilijker om de winnaars aan te wijzen. We hebben op de dag zelf nog medailles extra geregeld zodat we naast de groepen de andere prijzen als volgt konden verdelen:

Voor de groepen 5 en 6 een 1e, 2e en 3e plaats.

Voor de groepen 7 en 8 een 1e, 2e en 3e plaats.

Is er budget om extra bekers en medailles te bestellen? Ja, Marijn geeft aan dat dit gewoon geregeld kan worden.

Wij zorgen vanuit het oudercomité dan voor chips voor alle kinderen, die werd dit jaar gemist.

Edwin geeft aan dat er tijdens de optocht reclame is gemaakt, dit is natuurlijk niet de bedoeling en gaan we in de toekomst zeker niet meer toelaten.

Wensboom:

Per klas is het de bedoeling dat de leerlingen samen tot 3 wensen komen, deze komen in paaseieren. Die eieren komen op een leuk aangeklede plaats in de school te staan. Op witte donderdag worden de wensen vervuld, na de tietsj wedstrijden. Namens het oudercomité zullen Eric, Corina L. en Carmen aanwezig zijn om de wensen uit te reiken.

De leerkrachten geven wel aan welke wens het moet worden en kopen het zelf.

Schaduwdoek:

De grote boom voor het kleuterplein is niet haalbaar, hiervoor in de plaats willen ze liever schaduwdoeken. 1 boven de zandbak en 1 elders op het plein. De exacte kosten zijn nog niet bekend, er wordt een offerte gevraagd voor 2 doeken.

Edwin vraagt zich af of wij vanuit het oudercomité moeten meebetalen aan “basisvoorzieningen”. Er volgt een behoorlijke discussie, uiteindelijk besluiten we dat we als oudercomité goed moeten uitwerken wat we doen, wat we willen, hoe we het geld “mogen” uitgeven etc. Hier komen we zeker op terug.

We brengen de schaduwdoeken in stemming, met 12 stemmen voor en 1 stem tegen is het duidelijk dat we vóór de schaduwdoeken stemmen. Dit tot grote opluchting van de kleuterjuffen.

Pleinfeest:

  • Manuela vraagt aan Corina L. of zij wil schminken, eventueel kunnen we ook Wanda Peeters vragen. Ja, Corina wil dit wel doen.
  • We vragen iedereen thuis te kijken of zij nog nieuwe spullen hebben die we als prijzen voor het enveloppenspel kunnen gebruiken. Deze kunnen worden ingeleverd bij Corine A. ongeveer 2 weken van tevoren.
  • De goede doelen waarop gestemd kan worden, worden door de groepen 6, 7 en 8 bepaald.
  • We vragen de leerkrachten weer voor een spellencircuit te zorgen, meneer Jan zorgt voor de strippenkaarten hiervoor.

 

Rondvraag:

  • Wanda vraagt hoe het fietsexamen geregeld is op 15 april. Er zijn 2 ouders nodig die de gegevens invoeren in de computer. In eerste instantie willen Miranda en Wanda dit doen, dan zijn er 2 nieuwe personen nodig die als jury de weg op gaan. Later willen Jennifer en Corina L. dit doen. Probleem opgelost.
  • Edwin vraagt of er T-shirts gekocht mogen worden voor het begeleiders team van de Gummarus dat deelneemt aan de zwemkampioenschappen. Ja hoor, geen probleem. De rekening mag naar Ellen.

 

Sluiting: Eric dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op maandag 16 mei om 20.00 uur.