Notulen vergadering 16 januari 2012

Aanwezig: Eric, Cindy, Wanda, Manuela V., Jennifer, Miranda, Georgette, Patrick, Carmen, Bianca,
                 Eveline, Edwin, Jolanda en Corine.

 

Afwezig:   Corina L. en Manuela M.

 

Aanwezig team: Marijn, Will en Iwan.

 

 

Opening:  Eric heet iedereen van harte welkom en wenst ons allen de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Ingekomen post: Corine geeft aan dat er een aantal enveloppen met ouderbijdragen in het postvak lagen, zij zorgt ervoor dat deze bij Cindy komen.

Mededelingen: Marijn vertelt dat er een nieuwe directeur is benoemd, te weten mevrouw Els Kooijman. Het is nog niet precies duidelijk wanneer zij begint met haar werkzaamheden.

 

Notulen 21 november 2011: Er zijn geen op- of aanmerkingen, zijn bij deze aangenomen.

 

 

Evaluatie Sint:

 • Er zijn een aantal ouders die hebben aangegeven het jammer te vinden dat de kinderen de dag na sinterklaas niet vrij waren.
 • Er zijn ook ouders die aan hebben gegeven dat ze juist blij waren dat de kinderen wel gewoon naar school moesten, maar vonden het wel fijn dat zij tussen 8.45 en 10.30 uur op school mochten komen. (alleen groepen 1 t/m 4)
 • De foto’s die zijn gemaakt zijn terug te vinden op de website van de school.

 

Evaluatie Kerst:

 • De borrel was een leuk idee, maar erg druk ! Wellicht wat kleine aanpassingen als het in de toekomst nog eens wordt georganiseerd: meer tafels weg, een extra bar bij de groepen 5 en 6, de klapdeuren allebei open.
 • De kinderen liever in de klas wat te drinken geven, zij stonden in de verdrukking bij de bar.
 • Musical is wel erg goed ontvangen, kinderen vonden het leuk.

 

Nieuwe structuur OC:

Reacties op het concept:

 • Doel: Hoofddoel en nevendoel omdraaien.
 • OR vervangen door OC
 • Hoofdtaak ontmoeten: toevoegen jaarvergadering/thema avond.
 • Hoofdtaak ondersteunen: toevoegen geld inzamelen vrijwillige ouderbijdrage en toevoegen vieringen.
 • Hoofdtaak communiceren:  
  – Marijn vraagt na of het mogelijk is een eigen email adres te krijgen via school.
  – Aanpassen “spreekbuis” in aanspreekpunt.
  – Communicatie met MR en ouderpanel kan eruit.
  – Eigen info pagina is een goed idee, wordt nog verder uitgewerkt.
 • Hoofdtaak meedenken:  Is duidelijk, niets toe te voegen.
 • Voorstellen:
  – problemen in de klas bij lid oc aangeven kan wel maar is niet altijd wenselijk. We kunnen beter doorverwijzen naar de betreffende leerkracht.
  – we kunnen tijdens de vergadering aangeven nog door te willen vergaderen zonder teamleden. Dit hoeft niet structureel te worden ingevoerd.
  – foto’s bij de klas gaan we niet doen. We staan op de website en in de schoolgids vernoemd, dit moet voldoende zijn.
  – actie lijst toevoegen aan de notulen. Wie, Wat en Wanneer, Corine zal dit doen.
  – werkgroepen maken een draaiboek voor elke activiteit die zij organiseren, er gaat een kopie naar Corine, zij zal deze in een map bewaren.
 • Vragen:
  – Kaarten/presentjes blijven doen?  Ja.
  – borrel blijven doen?  Er volgt een discussie of het nu gaat om een bedankje of een afsluiting van het schooljaar, over de kosten en of die wel vanuit het OC moeten worden betaald. De meningen lopen nog erg uiteen. Cindy gaat de kosten van de afgelopen jaren opzoeken. Komen we volgende vergadering op terug.
  – Dag van de leerkracht handhaven? Ja.
  – Kunnen wij als OC elk jaar een script kopen om een theater voorstelling te kunnen laten verzorgen door groep 7? De uitvoering bij Myra Ceti of het Cromwiel. Dit is een leuk idee en wordt verder uitgewerkt.
  – Bij de inschrijfformulieren ook een folder van het OC toevoegen? Ja, is een goed idee.
  – Termijn voor gekozen OC leden 4 of 8 jaar? We houden 8 jaar aan. Mocht er tussentijds iemand stoppen dan bekijken we of die plaats kan worden overgenomen door een andere ouder uit de betreffende groepen.
  – Scholenmarkt is wat vroeg in het jaar, kan deze datum naar later in het schooljaar worden verschoven? Nee, deze datum wordt bepaald door het BOVO, hier hebben de scholen geen invloed op.
  – Kan er vanuit het OC een jaarlijkse bijdrage komen voor de schoolreis? Cindy gaat kijken wat er mogelijk is.
  – Opbrengst oud papier: Er staat een prachtig bord voor de school waarop te zien zou moeten zijn hoeveel kilo papier er die maand is opgehaald. Hier heeft echter nog niet 1 keer een getal op gestaan. Erik neemt contact op met de contactpersoon van Diomedon omdat hij die borden namelijk zou moeten vullen.
  – Is het een idee om elk jaar een bepaald bedrag te sparen voor komende grote festiviteiten. Denk aan een zoveel jarig bestaan van de school? Wellicht een gedeelte van de opbrengst van het oud papier. We komen hier nog op terug.

 

 

Carnaval:

Op vrijdag 17 februari is de optocht door de wijk. Kinderen moeten dan om 13.00 uur op school zijn om op te stellen. Iwan vraagt wie er dit jaar de juryleden willen zijn, of er verkeersregelaars kunnen worden geregeld, wie er foto’s wil maken en of het plein versierd kan worden.

Jury:    Miranda, Jolanda (zij vragen zelf nog een derde jurylid)

Verkeersregelaars:  worden door Bianca geregeld.

Foto’s:  Corine A.

Plein:    Corine A., Cindy, Jennifer en Eveline.

 

Cindy regelt chips voor alle kinderen voor na de optocht.

Er wordt op dit moment geprobeerd een band te vormen met leerlingen en eventueel ouders zodat er live muziek in de optocht mee kan lopen.

Op zaterdag 18 februari is de kinderoptocht in de stad, hier doen wij vanuit het OC aan mee met kinderen uit de groepen 1 t/m 4.

We willen graag een eigen bolderkar aanschaffen die we elk jaar opnieuw kunnen gebruiken, deze kost 40 euro. We krijgen toestemming van Cindy.

Door het toenemende aantal kinderen dat meeloopt de afgelopen jaren vragen we of het budget omhoog kan van 150 naar 250 euro. Dit is goed. Voorbereidingen zijn in volle gang.

 

 

Rondvraag:

 • Cindy geeft aan dat op 4 februari bij Dinami een spinning marathon gehouden wordt. Vanuit het team Gummarus wordt ook deelgenomen. De school krijgt van de opbrengst 1000 euro voor speelmogelijkheden.
 • Cindy vraagt wanneer Ton afscheid neemt. Marijn zegt dat 31 januari de laatste dag van Ton zal zijn. Er zal een afscheid door de leerlongen worden georganiseerd en vanuit het team.
 • Georgette vraagt of er al wat gedaan wordt aan de hondenpoep rond de school. Het wordt de laatste tijd eerder erger dan minder. Erik heeft contact gehad met de gemeente en kreeg daar als reactie dat ze daar een BOA voor hebben. Deze BOA zien we echter niet of nauwelijks bij school. Wellicht helpt het om allemaal een klacht in te dienen bij de gemeente???
 • Georgette vraagt ook of de paaltjes met ijzerdraad ertussen bij het grasveld aan de kleuteringang weg kunnen worden gehaald. Er is al een kind over heen gevallen toen het tegen de draad fietste. Wij kunnen daar als school niets mee want dat is gemeente grond.

 

 

Sluiting:

Met dank aan ieders inbreng sluit Eric de vergadering.

De volgende vergadering staat gepland op maandag 19 maart om 20.00 uur.

 

Acties:

Wie:                             Wat:                                                               Wanneer:

Marijn:                         Navragen eigen email adres OC via school        Zo spoedig mogelijk

Corine:                         Actielijst toevoegen aan notulen                      Na elke vergadering

                                    Foto’s maken carnaval                                      17 februari

                                    Plein versieren carnaval                                   17 februari

Cindy:                          Kosten borrel opzoeken                                   voor 19 maart

                                   Bijdrage schoolreis inventariseren                   voor 19 maart

                                   Plein versieren carnaval                                   17 februari

                                   Chips regelen voor carnaval                             voor 17 februari

Eric:                            Navraag kilo’s oud papier Diomedon                 zo spoedig mogelijk

Miranda:                      3e jurylid carnaval vragen                                zo spoedig mogelijk

Bianca:                        Verkeersregelaars regelen carnaval                 zo spoedig mogelijk

Jennifer:                     Plein versieren carnaval                                   17 februari

Eveline:                        Plein versieren carnaval                                   17 februari

Werkgroep:                  Nieuwe structuur aanpassen                            zo spoedig mogelijk

Alle werkgroepen:        Draaiboeken maken                                         bij volgende activiteit

?                                  Theater scripts uitwerken                               zo spoedig mogelijk