Notulen vergadering 04-02-2015

Aanwezig: Anniek, Els, Joyce, Nina, Marjoleine.
Opening Door Nina
Nieuws vanuit de directie Volgend schooljaar treed Jack in bij de MR, per 01-08-2015
Barbara zal einde van dit schooljaar afscheid nemen, voor volgend schooljaar zijn we dus op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

Marjoleine stelt een mail op om voor nieuw lid oudergeleding.
Schoolbegroting Wordt morgen, 5 februari2015, in MB (management beraad) besproken.

Schoolplan 14 april willen we het onderwijsinhoudelijke deel van het schoolplan rond hebben.
MR: instemmingsrecht.
Voordat we als MR instemmingsrecht geven, komen we op woensdagmiddag 22 april van 14.00u -14.30u bij elkaar.

Deur -en poortbeleid

Is ondertussen geregeld.
Krijgen als school veel reacties, mensen reageren erg positief.
Wel door ouders geconstateerd dat kinderen ook wel eens de deur open doen. Els neemt dit mee in de teaminfo, dit is namelijk niet de bedoeling.

Els vraagt mee te denken en te werken aan een SWOT:

Intern Extern
Sterkten Kansen
Zwakten Bedreigingen

Deze wordt door Nina en Anniek ingevuld in samenwerking met Marjoleine en Joyce. Team heeft deze SWOT-analyse ook gemaakt net zoals het MT. Verder zal ook aan het OP en aan het leerlingenpanel gevraagd worden een SWOT analyse te maken. Bij het leerlingenpanel zal dit wel iets anders worden ingekleed.

Inspectierapport Klopt met de verwachtingen vanuit Els. Ook besproken in team.
Pauze Els verlaat de vergadering.
GMR Op 23 maart is er weer een MR/GMR-bijeenkomst. Het thema is deze keer passend onderwijs. Marjoleine en Joyce zullen hier vanuit Gummarus naar toe gaan.

Functioneren MR Marjoleine zoekt uit om een vervolgcursus te organiseren bij ons op school, gericht op onze MR.

Jaarverslag Door Nina verzonden.
Budgettering MR-gelden i.o.m. Barbara, nemen we mee naar de volgende vergadering.
Binnengekomen post Geen post binnengekomen.
Rondvraag –