Notulen MR vergadering 03-02-2016

Aanwezig: Angelo, Bernadette, Corina, Jan, Joyce en Wietse.

Afwezig: Nina

Agendapunt  
1.Welkom

 

Nina afwezig.

Nu eerste vergadering met Wietse als directeur. Namens de MR wensen we hem veel succes!

 

2. Mededelingen vanuit de directie Komt in de agendapunten terug in de vergadering.
3. Voortgang jaarplan Hoe gaan we de ouderbetrokkenheid vergroten m.b.t. de talentmiddagen. Mogelijk bij aanmelding van kinderen bespreken? Wietse neemt het mee.
4. Begroting 2016  

Meerjarenbegroting hebben we adviesrecht.

Vraagtekens over het de terugloop van investeringen rondom ICT.

5. Voortgang organisatieverandering

 

Formatie 2015-2016 vanaf 01-01-2016 besproken.

Wat betreft het MT worden er na de vakantie gesprekken gevoerd dus dan zal daar meer duidelijkheid over ontstaan.

 

6. Vakantierooster/roostervrije dagen Vakantierooster is net in de GMR besproken, het vakantierooster hebben we als MR al wel ingezien. Vrije dagen zijn nog niet bekend, dat zal later in het jaar besproken worden.
Pauze  
7. MR 2016-2017 Joyce past jaarplan aan.

Corina geeft aan vanaf volgend schooljaar te stoppen met de MR, ook gaat ze stoppen bij de GMR.

In april zullen we dit kenbaar moeten maken, en verkiezingen moeten houden.

 

8. Agenda’s in het handboek en jaarplan Dit punt komt van Nina, zoals wij het nu zien komt het handboek en het jaarplan in grote lijnen overeen. Angelo vraagt Nina om verduidelijking. (misschien soms anders verwoord).

 

9. Mededelingen GMR Corina heeft verschillende vragen weggelegd bij de GMR, zie notulen.

 

10. Rondvraag

 

 

Hoe gaan we ouderbetrokkenheid vergroten?

Stukje van de MR in de kleuterbrochure?

Angelo en Nina maken opzet voor ouderinfo.

   
   

 

Volgende vergaderingen:
6 april wordt verzet naar 20 april 19.00u
1 juni
30 mei training MR en invloed
Eindvergadering/ borrel