Notulen jaarvergadering oudercomité 13-10-2014

Aanwezig:
Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Carly Daalmans, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt, Ingrid Bastiaansen, Jack Kil (team), Will Mulders (namens MT), Brigitte Veraart (team)

Afwezig (m.k.):
Eveline van Kaam, Corina Luijkx en Desiree Bax
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze betreurt het dat er geen ouders aanwezig zijn, buiten het oudercomité.

2. Bestuur mutaties
Corine Augustijn is afgetreden als secretaris, Miranda van der Pligt heeft haar vervangen.
Toegetreden tot het OC zijn: Frieda Vughts, Wianda de Frel en Carly Daalmans.

3. Samenvatting activiteiten 2013/2014
Zoals voorgaande jaren heeft het Oudercomité dit jaar ook weer vele activiteiten georganiseerd en is ondersteunend geweest aan de school. Leerkrachten zijn erg dankbaar voor de activiteiten van de OC leden. De activiteiten van het afgelopen jaar zijn o.a. het pleinfeest, oud papier, hulp met kerst, carnaval, kaften, schoolfotograaf, verjaardagsdag en musical.

4. Financieel overzicht
Penningmeester Cindy Dam en voorzitter Bianca van der Holst hebben de kas gecontroleerd. Bianca licht het financieel overzicht toe. Het doel van vorig jaar om het spaarsaldo te laten zakken is bereikt.

De vraag wordt gesteld of het klassenbudget gehandhaafd moet blijven komend. Carmen geeft aan dat de leerkrachten vaak budgetloos dienen te knutselen, bv voor de kerstmarkt. De aanwezige leraren geven aan dat ze er wel blij mee zijn en dat het geld voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. Het klassenbudget als agendapunt meegenomen naar de volgende vergadering. Will bespreekt het bedrag en doeleinden in de teamvergadering.

5. Sluiting
Bianca sluit de vergadering .