Notulen jaarvergadering 21-11-2011

Aanwezig: Eric, Jennifer, Eveline, Bianca, Manuela V. , Georgette, Edwin, Jolanda, Manuela M. ,
                 Carmen, en Corine A.

 

Afwezig:   Corina L. , Patrick, Cindy, Wanda en Miranda.

 

Aanwezig team:  Marijn, Brigitte, Rosalinda en Dorien.

 

Aanwezige ouders: 1

 

 

Opening:  Eric heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

 

Bestuursmutaties:

Penningmeester was Ellen van der Minnen, is geworden Cindy Dam.

Nieuwe leden zijn:Manuela VergeerenEveline van Kaam.

Eric geeft aan dat dit voor hem het laatste jaar is als voorzitter, Bianca van der Holst neemt de voorzittershamer volgend schooljaar over.

 

Samenvatting activiteiten oudercomité schooljaar 2010 – 2011:

–       We hebben de scholenmarkt helpen organiseren.

–       De schoolfotograaf is geweest.

–       Het oud papier werd door de perswagen opgehaald en elke zaterdag staat er weer een container bij school.

–       Er zijn een paar excursies en uitstapjes georganiseerd.

–       Het meedoen aan de carnavalsoptocht was weer zeer leuk, we hebben de 4e plaats behaald.

–       De media krijgt steeds kopij aangeleverd ter promotie van de school en allerlei activiteiten.

–       Er zijn weer foto’s gemaakt van allerlei activiteiten.

–       Met de avond 4 daagse hebben weer veel kinderen meegelopen via de school.

–       De school werd in december weer in kerstsfeer gebracht.

–       We hebben een zeer geslaagd pleinfeest georganiseerd, de opbrengst voor het WNF was € 1050,=.

–       We hebben met Pasen wensen uit laten komen, elke klas een wens en het kleuterplein heeft schaduwdoeken gekregen.

–       We hebben allerlei hand en span diensten verleend bij verschillende activiteiten op school (bv. Kleuterontbijt, nacht van 8 etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaaroverzicht:

 

Inkomsten en uitgaven 2010 – 2011.

 

Inkomsten     Uitgaven  
Bank               2248,85   Giften groepen                3920,87
Kas                   152,77   Sint                1320,64
Spaarrekening              11388,66   Administratie kst                  440,96
Kledinginzameling                   76,50   Attenties                                     60,00
Sint                    16,00   Activiteiten                1064,95
Pleinfeest                1236,46   Diversen                    59,43
Oud papier                2691,26   Pleinfeest                1236,46
Ouderbijdrage               4450,00   Bank                2634,34
Rente                 268,31   Spaarrekening               11656,97
      Kas                   134,29
              22528,81                   22528,91

 

Kascontrole is gedaan op 17 oktober 2011 doorCindy Damen Corine Augustijn.

Hierna is de gehele kas overgedragen aan Cindy.

 

Een aantal bijzonderheden die het vermelden waard zijn:

–       Het oud papier heeft iets minder opgebracht dan het voorgaande jaar.

–       Kleding inzameling heeft iets meer opgebracht.

–       Er zijn minder attenties geregeld, minder geboortes, trouwerijen etc.

–       De diversen zijn de gemaakte kosten voor het helpen ophalen van het oud papier.

–       De post giften is eenmalig geweest. Door het hoge bedrag op de spaarrekening hebben alle groepen een wens mogen indienen van ongeveer € 100,=. De kleuterpleinen hebben schaduwdoeken gekregen.

–       Zoals u kunt zien blijft er nog een behoorlijk bedrag op de spaarrekening staan. In verband met de onzekerheid over het oud papier willen we de komende jaren een buffer hebben waar we op terug kunnen vallen mocht deze inkomstenpost komen te vervallen.

 

 

Rondvraag:

–       Rosalinda geeft aan dat onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat luizenzakken niet effectief zijn. Luizen springen niet over van jas op jas, alleen van haar naar haar. Ook alles wassen boven een bepaalde temperatuur is niet meer nodig als je kind luizen heeft. Alleen kammen is voldoende.

–       Nog niet alle klassen hebben het geld voor sinterklaas ontvangen, dit wordt alsnog geregeld via Cindy.

–       De sint komt 2 december op bezoek bij alle klassen, Carmen zal foto’s maken.

–       Op woensdag avond 21 december voeren een aantal leerkrachten de musical “het meisje met de zwavelstokjes” op in de gymzaal. Na de musical, als de ouders de kinderen weer komen ophalen is het de bedoeling om op het schoolplein een kerstborrel te houden voor iedereen (ouders, kinderen, leerkrachten etc.) Manuela M. gaat vergunningen aanvragen voor vuurkorven en het mogen schenken van Glühwein.

–       Vraag aan het OC of wij de Glühwein en de warme chocomel willen sponsoren, Ja hoor.

–       Manuela M. zal ervoor zorgen dat de Glühwein en de chocomel gekocht worden.

–       Aan ouders wordt gevraagd om voor hapjes te zorgen.

–       Tijdens het uitvoeren van de musical zullen leden van een harmonie al op school komen voor de muzikale omlijsting van de kerstborrel. Corine A. zal aanwezig zijn om hen op te vangen omdat de leerkrachten dan nog in de gymzaal zijn.

–       Voor het schenken van Glühwein moet er wel iemand aanwezig zijn met een diploma Sociale Hygiëne. Eveline vraagt haar (schoon)ouders of zij wellicht kunnen komen. Anders aan Stefan Ardon vragen of hij blijft als hij de kinderen komt ophalen. Manuela M. vraagt dit verder na.

–       De kerstversiering willen we op vrijdag 9 december verzorgen vanaf 8.45 uur. Jolanda, Manuela M., Manuela V., Jennifer en Corine geven aan wel te willen helpen.

–       Manuela M. geeft aan dat we voor Kika cartridges kunnen verzamelen op school waarvan de opbrengst dan natuurlijk naar Kika gaat. Het idee is top ! Maar moet nog wel verder worden uitgewerkt.

 

 

Sluiting:

Met dank aan ieders inbreng sluit Eric de vergadering.

De volgende vergadering staat gepland op maandag 16 januari om 20.00 uur.