Nieuwsbrief oktober 2014

Van de directie
Beste ouders, het schooljaar is inmiddels in volle gang. 8 september hebben we met z’n allen het schooljaar geopend met de inloop- en informatieavond. Het was erg fijn om u daar allemaal weer te mogen ontmoeten! Vorige week zijn we met het hele team twee dagen aan de slag geweest om ons onderwijs nog beter te maken, het waren twee waardevolle dagen. In deze ouderinfo veel praktische informatie met betrekking tot de komende activiteiten op onze school. Wij wensen u veel leesplezier en wellicht zien we u aanstaande vrijdag bij de eerste koffieochtend.
Belangrijke data:
26 september Koffieochtend ouders (8.45 – 9.45 uur) in aula
1 oktober Verjaardagen dag + start Kinderboekenweek (tot 12 oktober)
6 oktober Schoolfotograaf
13-17 oktober Verkeersweek op school
20-24 oktober Herfstvakantie
29 oktober Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs (ouders groepen 8)
REGELZAKEN & ACTIVITEITEN
KOFFIEOCHTEND
Aanstaande vrijdagochtend vindt in de aula van de school de eerste koffieochtend plaats van 8.45 – 9.45 uur. Doel hiervan is ouders in de gelegenheid te stellen met de directie in gesprek te zijn over de school. Dit kan om hele praktische zaken gaan, maar dit hoeft niet.
SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 6 oktober komt de schoolfotograaf weer mooie foto’s van de kinderen maken. Dit jaar is er gekozen voor een donkergrijze achtergrond. Het is weer mogelijk om een broertje/zusje foto te laten maken. Indien u nog een kindje thuis heeft waarvan het broertje of zusje wel op school zit, kunt u tussen de middag van 12.00-13.00 uur langs komen om een leuke foto te laten maken. De broertjes/zusjes die allemaal op school zitten gaan onder schooltijd op de foto, hierbij hoeft u niet aanwezig te zijn.
Voorbeeld:
September / oktober 2014
VERKEERSWEEK (13 T/M 17 OKTOBER )
Streetwise
Op maandagochtend en dinsdagochtend komt Streetwise voor alle groepen. De groepen 7 en 8 hebben daarbij een fiets nodig. Op de maandag groep 7 en op de dinsdag groep 8.
Uw auto kan op deze ochtenden niet aan de kant van de Gummarusschool in de Esdoornstraat geparkeerd worden.
Tochten door Steenbergen:
Op de woensdag hebben de groepen 1/2, 6 en 7 een tocht door Steenbergen. De groepen 1/2 hebben een looptocht en de groepen 6 en 7 hebben een fietstocht. Op de vrijdagoch-tend hebben de groepen 3, 4, 5 en 8 een tocht door Steenbergen. De groepen 3 en 4 hebben een looptocht en de groepen 5 en 8 hebben een fietstocht.
Dode hoek:
Voor de groepen 7 en 8 zal er in deze week een vrachtwagen komen om de kinderen de dode hoek te laten ervaren.
Verkeerskar:
Van 8 tot en met 15 oktober kan de verkeerskar aan bod komen in de groep van uw leerling. Het kan zijn dat er een fiets nodig is. Dit hoort u dan van de leerkracht van uw kind.
Hulp van ouders
Voor de tochten hebben we ouders en/of opa’s en oma’s dringend nodig voor het begeleiden van groepjes leerlingen. Wilt u ons helpen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt hiervoor.
VORMSEL EN COMMUNIE
Dit jaar vindt het Heilig Vormsel plaats op vrijdagavond 21 november om 19.00 uur.
De Eerste Communie zal dit jaar op 26 april 2015 zijn.
CORRECTE VAKANTIEDATA
Herfstvakantie 2014:
20 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie 2014:
22 december t/m 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie 2015:
16 februari t/m 20 februari
Meivakantie 2015:
27 april t/m 8 mei
Zomervakantie 2015:
20 juli t/m 28 augustus
TER INFORMATIE
TREFWOORD
De komende weken besteden we in Trefwoord aandacht aan het thema Groot en Klein, het gaat over letterlijk groot en klein zijn, maar ook over groot en klein in figuurlijke zin. Over bijvoorbeeld de verrassende kracht van het kleine.
OUDERPANEL
Het ouderpanel van onze school bestaat uit een groep enthousiaste ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. Het ouderpanel denkt mee over zaken die op onze school spelen en geeft zijn visie daarop. De
onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs binnen de school. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vieringen, inspectierapporten, schooltijden, onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het panel komt eens in de zes à zeven weken bij elkaar voor overleg. Onderwerpen die worden besproken, worden zowel aangedragen door de ouders als door de directie. Het afgelopen schooljaar heeft het ouderpanel zich gericht op het structureren van de vergaderingen en de te bespreken onderwerpen. Verder hebben we onder andere de kwaliteitskaart ouderbetrok-kenheid en het reglement ouderpanels LPS met elkaar besproken, alsook samen nagedacht en gepraat over de missie van onze school.
Anders dan in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school, die voor bepaalde schoolse aangelegenheden instemming moet verlenen of om advies wordt gevraagd, kan er in het ouderpanel vrij gebrainstormd worden over schoolse aangelegenheden. Komende periode zullen we ons als panel enthousiast gaan richten op de visie op het onderwijs op de Gummarus in aanloop naar het nieuwe schoolplan (2015-2019). In de schoolgids (hoofdstuk 10.1) staat vermeld wie er namens de ouders in het panel vertegenwoordigd zijn. Mocht u belangstelling hebben om in het panel zitting te nemen, dan kunt u contact opnemen met de directie of één van de ouders van het ouderpanel.
BREDE SCHOOL / BSO
Werkt u of doet u een studie, dan vangt Zo Kinderopvang graag uw kinderen op bij de voor- of naschoolse opvang (VSO of NSO) op de Gummarus BSO. De Gummarus BSO ligt tegen de school en is iedere dag open van 7.00 tot 18.00 uur. Dit is voor de voorschoolse- en naschoolse opvang van de kinderen van de Gummarus school, de Pius X-school en Basisschool de Nieuwe Veste. Wanneer de school dicht is, zijn wij geopend (behalve in het weekend)! Dus ook op studiedagen, tijdens schoolvakanties, collectieve vrije dagen en dergelijke. Op woensdag zijn we vanaf 12.00 uur open en alle andere dagen vanaf 15.00 uur. We bieden verschillende soorten contracten en helpen u graag bij het maken van een goede keuze. U kunt dagelijks terecht op de groep of bij Lieke Gladdines via lgladdines@zokinderopvang.nl of 06 1590 4288.

U kunt de nieuwsbrief hier downloaden20140911DI Ouderinfo oktober definitief