Nieuwsbrief JGR. 8 no. 8 augustus 2012

 

Hopelijk allen goed uitgerust, wij zijn er klaar voor

Schooljaar 2012-2013

Ter herinnering nog even de belangrijkste  gegevens voor u op een rijtje

Vakanties schooljaar 2012-2013

Herfstvakantie                         15/10 t/m 19/10-2012

Kerstvakantie                          24/12-2012 t/m 4/1-2013

Voorjaarsvakantie                   11/2 t/m 15/2-2013

Tweede paasdag                     1/4-2013

Meivakantie                             29/4 t/m 10/5-2013

Tweede Pinksterdag                20/5-2013

Zomervakantie             28/06  t/m  09/08 2013

 

Vrije vrijdagen:

07-09-2012       12-10-2012       09-11-2012       30-11-2012       21-12-2012

25-01-2013       08-03-2013       29-03-2013 ( Goede Vrijdag )    17-05-2013 ( Pinkster vrijdag ) 

07-06-2013

 

Groepen:        leerkrachten                         

1 – 2 A Juf Marja/Juf Carla M.
1 – 2 B Juf Brigitte/ Juf Rian
1 – 2 C Juf Ingrid/ Juf Sandra
1 – 2 D Juf Geeske/ Juf Sonja
3A Juf Rosalinda
3B Juf Edith
4A Meneer Iwan
4B Juf Neeltje
5A Meneer Jan Juf Carla M. vervangt op ma
5B Meneer Will Meneer Marijn vervangt op woe
6A Meneer Jack Meneer Ton vervangt op vrij
6B Juf Joyce
7A Juf Bernadette /Juf. Sandra Kamphorst
7B Juf Marjoleine
8A Juf Marieke / Juf Wendy Vermeer
8B Juf Anouska/ Juf Dorien
Men.Ton Vervanging meneer Jack op vrij en op donderdagen vervanging compensatieverlof leerkrachten.
Zorgteam Juf Ria, Juf Carla K, Juf Hilde
Directie Juf. Els , Men. Marijn,

 

Inloopavond

Maandag 27-08-2012 houden we weer onze jaarlijkse inloopavond. Het is een eerste kennismaking met de leerkracht. Uw kind wordt in de gelegenheid gesteld om het een en ander over de groep en de te gebruiken methoden te vertellen.
Op deze avond is ook het oudercomité aanwezig om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Graag zien zij dat u gepast betaalt. De ouderbijdrage is € 15.00

 Schoolregels

 Afspraken m.b.t. het gebruik van fietsen:

–          Op het schoolterrein lopen de leerlingen met de fiets aan de hand

–          Fietsen worden in de rekken geplaatst. Er staan geen fietsen los tegen het rek.

–          Er worden geen fietsen geplaatst naast het rek bij de kleine toegangspoort

–          Fietsen zonder standaard worden op een daartoe aangewezen plaats gestald

 

Wat gebeurt er bij het niet nakomen van deze regels:

–          bij overtreding wordt de fiets in de loods geplaatst

–          de leerling gaat te voet naar huis. Een leerling die ver van school woont, mag de volgende dag niet met de fiets naar school komen.

–          De ouders worden van deze maatregel door de leerkracht op de hoogte gebracht.

 

Leerlingen van groep 1/2 stallen hun fiets bij de hoofdingang van de school. Deze leerlingen mogen met hun ouders via het hek van de hoofdingang het plein opkomen en dan aan de linkerkant bij de paal de fiets stallen. Deze leerlingen kunnen dan over het kleuterplein naar de kleuteringang lopen.

 

Pleinregels:

 

 

–          Rollend materieel zoals rolschaatsen, skateboards, steppen en skeelers gebruiken wij thuis.

–          Met een grote bal kan alleen gedoeld worden bij de baskets en gespeeld worden bij de tennistafel en in de ruimte tussen loods en dependance.

–          Er wordt niet gevoetbald op het plein.

–          Wij blijven van elkaars lichaam af.

 

Het plein is tussen de middag alleen beschikbaar voor die kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Pas om 13.00 u. is het plein voor iedere leerling toegankelijk, omdat op dat  moment de surveillance wordt overgenomen door de leerkrachten. Mochten kinderen toch eerder naar school komen, dan is er de mogelijkheid om op het gedeelte van het plein tussen de loods en dependance, aangegeven met een lijn, te wachten.

 

Overige regels:

Het gebruik van mobieltjes tijdens de schooltijden is niet toegestaan. Vindt U het toch noodzakelijk dat uw kind om wat voor reden dan ook een mobieltje bij zich dient te dragen, dan wordt dit gemeld bij de betreffende leerkracht. Dit mobieltje is tijdens de schooltijden uitgeschakeld. Het is verboden met het mobieltje foto’s, geluids- en filmopnamen te maken. Negeren van dit verbod leidt tot het nemen van disciplinaire maatregelen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of welke schade dan ook aan het mobieltje.

Deze regels zijn met de leerlingen uitvoerig doorgesproken. Tevens is met de leerlingen afgesproken dat bij overtreding straf zal volgen. Immers, regels zonder sancties zijn ‘papieren tijgers’. We hebben afgesproken dat de eigen leerkracht de straf bepaalt. Blijft de leerling problemen geven, dan volgt er een gesprek tussen directie en ouders. Een verslag van het gesprek, evenals het voorval wordt genoteerd in het leerlingdossier.

 

Waar mensen met elkaar samen leven zijn regels nodig. Dat geeft helderheid en biedt tevens een veilige leefomgeving. We moeten het echter niet alleen van regels hebben. We zullen met de leerlingen ook voortdurend moeten bespreken hoe je voor jezelf en voor elkaar de leefomgeving het prettigst kunt maken. Immers, je ontwikkelt je het best in een veilige omgeving waar duidelijkheid en structuur aanwezig is.

 

Kanjer

Een paar jaar geleden hebben wij de methode “Kanjer” op onze school ingevoerd. Met deze methode willen wij de leerresultaten en de concentratie verbeteren. De kanjermethode zorgt ervoor dat kinderen weten wat gewenst gedrag is, waardoor het pestgedrag vermindert.

Alle leerkrachten van onze school zijn door middel van scholing gecertificeerd en de nascholing wordt jaarlijks onderhouden. De scholing vindt plaats onder leiding van twee adviseurs van de onderwijsadviesdienst Edux.

We hebben de indruk, dat ‘Kanjer’ een effectieve bijdrage levert aan het sociale klimaat op onze school. Dat wil niet zeggen dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Integendeel, we moeten ons actief blijven inzetten voor een veilig leerklimaat op school in samenwerking met alle ouders. Een veilig klimaat op school is dé basis waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen.

 

Een kanjer kan je worden! Wat is de Kanjertraining?

De kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining die kinderen helpt met “er bij horen”. Via speciale thema’s verkrijgen kinderen, ouders en leerkrachten inzicht in de rol die kinderen spelen binnen een groep.

 

De tijger is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. (witte pet)

 

 De pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. (zwarte pet)

 

 Het aapje probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Het aapje gedraagt zich als een vervelende malloot. (rode pet)

 

Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. (gele pet)

 

 

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen “erbij te horen”. “Erbij horen ” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren binnen een groep.

De opdrachten die we in de groepen doen, zijn grotendeels gericht op onderling respect en vertrouwen. We hoeven allemaal geen vrienden van elkaar te worden, maar kunnen wel samenwerken en samenspelen.
We hopen dat u thuis onze Kanjertrainingen ondersteunt en er met uw kind over praat om zo gezamenlijk het sociale klimaat op en rond onze school te versterken.

Kijk ook op: http://www.kanjertraining.nl

 

Peuterspeelzaal Pippi

Met ingang van dit nieuwe schooljaar is peuterspeelzaal Pippi bij ons op school. In afwachting van de nieuwbouw maakt de peuterspeelzaal voorlopig gebruik van een ruimte binnen onze school. We zijn uiteraard zeer verheugd met deze samenwerking, waarbij naast de voor- en naschoolse opvang (Toerdeloo) en de  tussenschoolse opvang (Breek4U), nu ook de peuterspeelzaal fysiek op onze school aanwezig is.

We zijn ons bewust van het feit dat de peuterspeelzaal andere tijden hanteert dan de school. We willen u met nadruk vragen of u de schooltijden wilt respecteren en niet uw kind eerder in de groep wilt wegbrengen dan de aangegeven schooltijden.

 

Vrije vrijdagen in september en oktober

7 september, 12 oktober (= vrijdag voor de herfstvakantie).

 

@RKBSGummarus

Onze school heeft een twitteraccount. Volg ons op @RKBSGummarus.

 

Verkeersweek

Overal zie je ze weer hangen, de vlaggen van…

Om het schooljaar veilig te beginnen organiseren we van 29 augustus t/m 6 september een verkeersweek! Zoals we al eerder vermeld hebben, zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die ons hierbij kunnen helpen. Op de volgende dagen zijn in de volgende groepen hulpouders nodig. U kunt u zelf bij de desbetreffende leerkracht opgeven.

Let op, voor de groepen 5 t/m 8 zijn er fietsen nodig, alle kinderen en hulpouders uit die groep moeten zorgen dat zij deze dag op de fiets naar school komen.

Vrijdag 31 augustus: 1/2c, 1/ 2 d, 4a, 4b, 6a, 6b, 8a, 8b

Maandag 3 september : groepen 1/2 a, 1/2 b, 3a, 3b, 5a, 5b, 7a, 7b