Nieuwsbrief JGR.7 no 2 februari 2011

De kalender: zie schoolagenda

Groep 3a
De kinderen van groep 1/2A werkten 3 weken over het thema “kleding.” Daarom brachten ze op maandag 24 januari j.l. een bezoek aan de kledingwinkel “SHOEBY.”  Ze werden heel gastvrij ontvangen. Ze mochten overal een kijkje nemen, ook in het magazijn en in de personeelsruimte. De kinderen hebben geleerd wat een etalage is, een paspop, voorraad  en ze weten alles over de dames- heren- en kinderafdeling. Ook weten ze nu dat er 11 kinderen in een pashokje kunnen. Natuurlijk moest er ook nog gegamed worden en er werd even t.v. gekeken. Bij het afscheid kregen ze allemaal nog 2 spekjes en een tasje vol verrassingen. Al met al was het een gezellige, leerzame middag. Team van SHOEBY: BEDANKT!

 Groepen 6-7-8
In het kader van drama bezoeken de groepen 6 ( 1 februari ), de groepen 7 ( 8 februari ) en de groepen 8 ( 15 februari ) de theaterschool Myra Ceti. Kinderen werken die middag aan een uitvoering en u als ouder bent welkom om de “voorstelling’ bij te wonen ( 15.30 )
Kinderen gaan op die middag rechtstreeks van huis naar de theaterschool.

Tevredenheidsvragenlijsten:
In april 2010 hebben alle ouders, de leerlingen van de groepen 6,7 en 8, alle leerkrachten de gelegenheid gehad zich uit te spreken over een aantal kwaliteitsaspecten betreffende  de  school.

De uitslag van deze vragenlijsten treft u hieronder aan. Gepoogd is de uitslag zo objectief mogelijk te weer te geven. De conclusies die het team verbindt aan de uitslag, zullen wij in  een later stadium vermelden.

Hieronder volgt een samenvatting van de uitslag. De complete uitslag ligt voor iedereen ter inzage op school. Op uw verzoek kunt u de gehele uitslag in alle rust op school doornemen.

De uitslag van de vragenlijsten komt op een erg laat tijdstip. Wij zijn ons daarvan bewust en de enige reden die wij daarvoor kunnen geven, is dat dit onderwerp, door omstandigheden, op het bureau is blijven liggen. Wij verontschuldigen ons daarvoor en zullen dit in de toekomst voorkomen.

Respons .

Ouders >10 % (28 personen)

Personeel > 80 % (20 personen)

Leerlingen  > 80% (113 personen)

Algemene conclusies.

  1.  Ouders:

Vooraf een opmerking: het percentage ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld is dermate laag dat van een representatieve uitslag geen sprake is.  Deze ouders geven een overwegend negatief oordeel over de bevraagde onderdelen. 

Het betreft voornamelijk de volgende onderdelen: lessen, begeleiding, zorg, sfeer, sociale omgang en veiligheid, interactie met leerlingen, ouderbetrokkenheid, de directie, werkklimaat en verwachtingen.

De overige onderdelen worden positiever benoemd:

leer- en hulpmiddelen, toetsen, ICT, contacten, huisvesting, informatievoorziening, procedures, arbo-beleid.

Toch geven deze ouders  de school gemiddeld nog een 6,9.

  1. De leerlingen van de groepen 6,7 en 8.

De leerlingen reageren negatief op de volgende onderdelen: De directie.
Alle overige onderdelen zijn overwegend positief of volledig positief.

Opvallend is het gegeven, dat daar waar ouders overwegend dan wel volledig negatief zijn, dit zo niet wordt ervaren door de leerlingen.

De leerlingen geven de school een 7,5

  1. De leerkrachten.

De leerkrachten scoren op alle onderdelen overwegend tot volledig positief, m.u.v. de items m.b.t. de directie. 

De leerkrachten geven de school een 7,7

Opmerkingen.

De vragenlijsten gaven ruimte voor het maken van opmerkingen, negatieve  en positieve en suggesties ter verbetering. Hieronder volgt een samenvatting, onderscheiden naar de verschillende invullers.

Ouders.

Negatieve opmerkingen.

De meeste opmerkingen die gemaakt worden zijn eenmalig waardoor het moeilijk is hieruit een trend te halen.
Twee zaken worden meerdere malen genoemd. Ouders geven aan dat de school te streng optreedt en het pestgedrag op een overdreven wijze aanpakt.
Daarnaast geven ouders aan dat zij door de directie onvoldoende worden gehoord, er wordt te weinig geluisterd.

Positieve opmerkingen.

Ook hier treffen we een diversiteit aan opmerkingen aan. Terugkomende opmerkingen hebben betrekking op de goede sfeer op school, er heerst ook gezelligheid en de leerkrachten hebben overwegend tijd voor ouders en veel aandacht voor de kinderen. Ook wordt regelmatig de extra onderwijszorg positief genoemd.

Suggesties.

In dit onderdeel worden alle opmerkingen eenmalig  genoemd. Op het gebied van hoogbegaafdheid wordt tweemaal de plusklas genoemd.

Leerlingen.

Negatieve opmerkingen.

De opmerkingen van de leerlingen zijn terug te voeren tot drie onderwerpen:

Het pesten. De leerlingen hebben veel last van pestgedrag en zijn kritisch t.o.v. het oplossend handelen van leerkrachten.

Het speelplein. Hier zijn de opmerkingen divers, maar veel leerlingen hebben problemen met de regels rond de ballen op het plein, de omvang van het plein , de regels rond het voetballen en het optreden van de leerkrachten. Een aantal keren komen we opmerkingen tegen over het feit dat niet alle leerkrachten consequent optreden en dat sommige leerkrachten te zacht optreden. Maar ook dat er weer te streng wordt opgetreden.

Positieve opmerkingen.

Drie elementen springen eruit:

De leerkrachten gaan op een fijne, gezellige manier met de leerlingen om. Er spreekt tussen de regels door veel warmte uit.

De extra hulp bij de verwerking van de leerstof wordt gewaardeerd. De leerlingen waarderen de wijze waarop de leerkrachten lesgeven.

De wijze waarop pestgedrag wordt aangepakt wordt hier weer positief beoordeeld.

Suggesties.

Praktisch alle opmerkingen die gemaakt worden  betreffen het plein, het spelen met ballen en de speeltoestellen.

 

 

Groepen 4:

Beste ouder/verzorger,

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gesproken over spelen op straat. Buiten spelen is goed en gezond voor kinderen.
Buiten zijn ze lekker in beweging, kunnen ze hun energie kwijt en ontwikkelen zij hun creativiteit.

Veilig spelen!

Buiten spelen kan het best op een speelveldje of speelpleintje. In een erf
kunnen kinderen ook veilig spelen. Is er in de buurt geen echte speelplek,dan mogen kinderen op de stoep spelen. Daar gelden de volgende regels:

Blijf op de stoep.

Zorg ervoor dat niemand last van je heeft.

Ga opzij als iemand erlangs wil.

Omdat op straat spelen altijd risico’s met zich meebrengt, hebben wij met de kinderen afgesproken: vertel je ouders waar je wilt gaan spelen en vraag of het daar mag.

Wat kunt u doen?

Vraag regelmatig waar uw kind speelt en ga af en toe kijken. Maak duidelijke afspraken over het buiten spelen (waar kan het wel, waar mag het niet, welke spelletjes kun je waar doen enzovoort).

   

 

Niet zo… ..                                                                  .maar zo!

Andere onderwerpen

De afgelopen tijd hebben we in de verkeerslessen ook aandacht besteed aan:
Opvallen in het verkeer. Opvallen is vooral belangrijk bij nat en donker weer. Afspraken hierbij: draag opvallende kleren en doe je fietslicht aan.

Verkeersborden. De kinderen hebben kennisgemaakt met enkele borden die voor hen gelden als ze lopen en fietsen.

Wijzer door het verkeer groep 4

 

Carnaval 2011 Strienestad op de kaort!

Het is alweer zover, carnaval staat voor de deur of is voor velen zelfs al begonnen. Op school zijn we in ieder geval al volop bezig met de voorbereidingen voor de komende carnaval. Ook deze keer zal het weer een leutig feest gaan worden.

De leerlingen moeten op vrijdag 4 maart 2011 om 13.00 uur op school aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen om met de gehele school in een optocht door de wijk te gaan. Als we weer terug op school zijn zal de prins en zijn gevolg ook aanwezig zijn. Zij kijken naar het laatste deel van de optocht en verzorgen de prijsuitreiking. Uiteraard zullen we nog met z’n allen dweilen op het plein of in de gymzaal (bij slecht weer).

Het is dan uiteraard leuk dat de leerlingen verkleed zijn en iets gemaakt hebben betreffende het motto Strienestad op de kaort! In de groepen 1 t/m 4 wordt er klassikaal wat gemaakt. In de groepen 5 t/m 8 willen we graag dat de leerlingen zelf het initiatief nemen om iets te maken. Ze mogen natuurlijk altijd geholpen worden hierbij. De leerlingen kunnen zich inschrijven als enkeling, paar of kleine groep. Echter blijven alle leerlingen bij hun eigen groep! Hier kunnen de leerlingen ook prijzen mee winnen zoals bij een echte optocht ook het geval is. De leerlingen moeten zich dan wel inschrijven voor de optocht. Dit kan tot een week voor de optocht, 25 februari dus. Bij te late opgave kan er niet voor prijzen meegedaan worden! Lever het inschrijfformulier volledig ingevuld in bij meneer Iwan (groep 5b).

De gemaakte creaties moeten ’s ochtends al meegenomen worden naar school, voorzien van het nummer. Deze worden opgesteld op het plein waar normaal de fietsen staan. De jury kan zo al een keer kijken naar wat en hoe de creaties gemaakt zijn.

Om ongeveer 13.00 uur stellen we de optocht op het schoolplein op. Tijdens deze optocht mag er geen eten, drinken, confetti en spuitbussen meegenomen worden!

De route is als volgt: Magnoliastraat, Azaleastraat, Anjerstraat, Amaryllisstraat, Magnoliastraat, Lijsterbesstraat, Iepstraat, Vlierstraat, Acacialaan, Zilverdenstraat, Azaleastraat, Magnoliastraat.

Het zou erg leuk zijn als er veel publiek langs de route zou staan en dat de huizen langs de route leuk versierd zouden zijn.

Na afloop van de optocht is er een prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 even terug naar de groep en groep 5 t/m 8 kunnen naar huis.
Op deze vrijdag mogen de kleuters de hele dag verkleed naar school toe komen. De groepen 3 t/m 8 alleen ’s middags.
Als het aan ons ligt wordt het een hele leutige middag met goed weer.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Deze bestaat uit juffrouw Ingrid en meneer Iwan.

Leutige groeten namens de werkgroep.

Inschrijfformulier optocht Gummarusschool 4 maart 2011

 

INLEVEREN VOOR 25 FEBRUARI 2011!

Naam/namen:               ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Groep:                         ……………………………………………………

Groepsleerkracht:        ……………………………………………………

Doet/doen mee als:

O enkeling

O paar

O kleine groep

Mijn/ons motto is: ……………………………………………………