Nieuwsbrief JGR 7 No 10 oktober 2011

    

De kalender: zie schoolagenda

 

Spelen:

 

Nu de school weer begonnen is worden we geconfronteerd met het verschijnsel dat een aantal kinderen blijft hangen buiten het terrein van de school, speeltuintje Magnoliastraat, gangpaden.

Wij als school gaan er van uit dat u uw kind naar school stuurt en uw kind dan daadwerkelijk op school is.

Om fricties te voorkomen vragen wij u om uw kind duidelijk te maken dat zij / hij naar school gaat. Voor ons duidelijk als we kinderen er op aan te spreken als zij blijven hangen.

 

Gezinsviering:

Voor het eerst zal in de St. Annaparochie (het samengaan van de parochiekernen Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Welberg, De Heen en de Vredeskerk en de Gummarusparochie uit Steenbergen) een regionale gezinsviering worden gehouden.  De viering zal in het teken staan van VREDE, maar aangezien dierendag dan nog vers in het geheugen ligt staat ST. FRANCISCUS in deze dienst ook centraal.  Kinderen van de Gummarusschool hebben geluk, want deze gezinsviering wordt gehouden in de Vredeskerk. Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn samen met hun (groot-)ouders. Vind je het leuk om in deze viering mee te helpen of om een stukje voor te lezen, dan mag je je vóór 4 oktober opgeven bij juf Bernadette. (bernadette.savelkouls@lpsnet.nl)

De viering is op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de Vredeskerk te Steenbergen.

 

Gezinsviering:

Op 8 oktober is er om 19.00 uur een regionale gezinsviering in de Vredeskerk. Het gaat dan over de Vrede en over Franciscus.

We willen graag een koortje van kinderen hebben.

We zingen dan liedjes van de communie en van de presentatie van jullie communiejaar.

 

Mijn vraag: Willen er zoveel mogelijk kinderen zich opgeven om in het koortje te zingen. Jullie oefenen dat 1 of 2 keer op woensdag met Meneer Martien.

 

Laat het mij weten of je mee doet

 

Groetjes Conny, werkgroep 1e communie.

Mijn e-mail adres is c.vdbranden@home.nl

 

 

Knalfuif:

De kleuterjuffen hebben een geweldig leuke verjaardag gehad. Het was weer een spetterend feest. Vooral het uitje naar Dinami. Dinami, dank je wel dat we weer mochten komen! En natuurlijk ook een “dank je wel” voor alle ouders die ons er naar toe gebracht hebben. Fijn dat jullie taxichauffeur wilden zijn.

 

Aanvraag buitengewoon  verlof.

 

Leerplicht en verlof.

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar wegblijven van school. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo´n uitzondering houden. De regels staan hieronder beschreven.

 

Extra verlof  in verband met religieuze verplichtingen

Als aan de godsdienst of levensovertuiging bepaalde plichten zijn verbonden waaraan een leerling verplicht is deel te nemen, dan bestaat hiervoor de mogelijkheid om vrij van school te krijgen. De ouders moeten dit dan uiterlijk twee dagen voor de verhindering bij de directeur aanvragen.

 

Op vakantie onder schooltijd

Vaak komt het voor dat men denkt dat de schoolgaande kinderen recht hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Deze gedachte is niet juist.

Voorwaarde voor het verkrijgen van extra vakantieverlof is namelijk de specifieke aard van het beroep van één van de ouders en de verplichting door de werkgever om het verlof op te nemen buiten de schoolvakantie. Aangetoond moet worden dat het niet mogelijk is een gezinsvakantie te hebben gedurende een van de vakanties in het schooljaar.

De directeur van de school kan in zo´n geval éénmaal per jaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste 10 schooldagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’:

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor de volgende omstandigheden kan vrij worden gevraagd:

–         voor verhuizing van het gezin 1 dag;

–         het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van het gezin;

–         bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten. De duur wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar;

–         bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad maximaal 4 dagen, in de 2e graad maximaal 2 dagen, in de 3e of 4e graad 1 dag;

–         viering van een 25-, 40- of  50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten voor 1 dag.

 

De volgende situaties zijn géén `andere gewichtige omstandigheden`:

–         familiebezoek in het buitenland

–         vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding

–         vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

–         een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

–         eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte of efficiëntere benutting van de vakantieperiode

–         eerder afreizen omdat voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet zijn

–         verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij

 

Aanvraag buitengewoon verlof

Alle verlof dient door de ouders schriftelijk bij de directeur van de school te worden aangevraagd. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het vakantie- en verlofformulier, dat op school verkrijgbaar is.

 

Besluitvorming

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente

 

Niet eens met het besluit

Als uw verzoek om (extra) verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u binnen 6 weken gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Heeft de directeur van de school het besluit genomen, dan dient u het bezwaarschrift in bij de directeur van de school.

Als de leerplichtambtenaar het besluit heeft genomen dan dient u het bezwaarschrift in bij het College van Burgemeester en Wethouders van uw woongemeente.

 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar is ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Vragen

Heeft u nog vragen over buitengewoon verlof, dan kunt u zich uiteraard wenden tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente

 

Hallo ,

 

 

Mijn naam is Frances en loop sinds de maand September stage in de groep 1/2C bij juf Sandra en juf Ingrid.

Ik volg een opleiding tot Onderwijsassistente aan het Zadkine in Rotterdam.

Het hele jaar ben ik bij deze groep in de klas van maandag tot en met donderdag, en heb super veel zin om dit jaar bij jullie op school mee te draaien.

 

Groetjes Frances

 

 

 

Kinderboerderij:

Op dinsdagmiddag 4 oktober gaan we met alle kleuters naar kinderboerderij “Minnebeek” in Roosendaal.

Voor het vervoer  hebben wij ouders nodig, die het leuk vinden om gezellig een middagje  met  ons mee te gaan.

Bij iedere kleutergroep hangt een intekenlijst.

Denkt U eraan uw kind(eren) deze middag kleding aan te geven die vies mag worden en ook een paar kaplaarzen in een tas met naam erop ,  is erg handig!

 

 

Zelfredzaamheid

De school is alweer een aantal weken bezig. We zien dat iedereen nog steeds mee naar binnen komt en dat zorgt ´s morgens nog wel eens voor flink wat drukte in de gangen. De oudste kleuters kunnen vanaf nu al wel eens gaan proberen om alleen naar binnen te komen. Dit is goed voor hun eigen zelfredzaamheid en  alvast een goede voorbereiding richting groep 3. De juffen staan er altijd om te helpen. Ook geef je de nieuwe kinderen dan de kans om rustig binnen te kunnen komen. Wij zijn in ieder geval benieuwd wie dat al kan?

 

Gezinsuitbreiding.

Juf Geeske is zwanger van haar tweede kind. De bevalling staat gepland medio maart 2012. Wij hopen op een voorspoedige zwangerschapsperiode.

Wij zullen u te zijner tijd  informeren omtrent de vervanging tijdens het zwangerschapsverlof van juf Geeske.

 

 

Woensdag Gruitdag !

Wij willen graag een groot compliment uitdelen aan jullie, als ouder !

Dit, omdat wij er erg trots op zijn dat de woensdag ‘GRUITDAG’ al meer dan een jaar een groot succes is ! Een nieuw schooljaar is gestart en nog altijd zijn de trommeltjes op woensdagochtend gevuld met een gezonde hap !

Super dat jullie zo achter ons staan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Medezeggenschapsraad.

U zult als ouders ongetwijfeld wel eens van de MR gehoord hebben, maar u heeft misschien geen idee waar wij ons zoal mee bezig houden. Vandaar deze update.

Voor de MR staat centraal ;een prettige omgeving in en rondom de school voor de leerlingen en het personeel, samen met het zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

Wij willen een volwaardige gesprekspartner zijn voor directie, team en ouders. Wij willen voor alle partijen een aanspreekpunt zijn om verbetering op allerlei terreinen, binnen school en bestuur, mogelijk te maken.

U, als ouder kunt ons van schoolse zaken, die u graag bespreekbaar wilt maken, op de hoogte brengen door een mail te sturen naar het volgende mailadres : mr.gummarus@lpsnet.nl

Daarnaast zullen de notulen na elke vergadering op de site van Gummarus verschijnen, zodat u deze altijd in kunt lezen en na kunt zien of u onderwerp besproken is binnen de MR en welk besluit hierop genomen is.

Individuele zaken omtrent leerlingen behandelen wij niet, hiervoor dient u naar de desbetreffende leerkracht of directie te gaan.

 

Samenstelling MR op Gummarus :
Voorzitter :                 Paul Gabriels                           (ouder).

Secretaris :                 Neeltje Raas                            (leerkracht).

Penningmeester:        Barbara Erdmann.                   (ouder).

Leden :                        Michel Reijns                           (ouder).

                                   Anniek Uitdewilligen                (ouder).

                                   Carla Mulders                         (leerkracht).

                                   Rianne van Meer                     (leerkracht).

                                   Rosalinda Goedegebuure         (leerkracht).

 

 

Verschoon-kleding

Het komt regelmatig voor dat een kind op school een “ongelukje” heeft.

Helemaal niet erg natuurlijk, maar op dit moment zijn wij hard op zoek naar broeken en shirts met lange mouwen in de maat 104 t/m 122, om alle kinderen passende kleding aan te geven mocht het nodig zijn

 

 

Het Nationaal Schoolontbijt.

Op woensdagochtend 2 november neemt onze school weer deel aan Het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dat uw zoon of dochter het ontbijt thuis een keertje over mag slaan. Bakkerij ‘het Bakhuys’ in samenwerking met de stichting ‘Het Nationaal Schoolontbijt’ zal ons voorzien van heerlijke broodjes inclusief gezond beleg en iets lekkers te drinken.

In de aanloop hiernaartoe wordt in alle groepen het belang van een goed en gezond ontbijt besproken en ontvangen de leerlingen hier verschillende informatie over. Zie ook www.schoolontbijt.nl.

Voor de ochtendpauze van 10.15 of 10.30 dient wel een groente- of fruithap met iets te drinken meegebracht te worden. 

 

Gewoon even lekker samen ontbijten !

 

 

 

 

Inloop oudste kleuters

Het schooljaar is al weer een aantal weken begonnen en de meeste kinderen zijn weer aardig gewend.

Om de zelfstandigheid van , met name de oudste kleuters, te bevorderen, willen wij U vragen uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.

Denk hierbij aan zelf de jas uit te laten doen en op te hangen, de beker in de bak te doen, maar ook het zelfstandig naar binnen komen hoort hierbij.

Door hier tijdig mee te beginnen, wordt de overgang naar groep 3 straks een stuk makkelijker.

 

 

HOOFDPRIJS:

Van 13 t/m 22 september deden we op school mee aan de campagne van Veilig Verkeer Nederland “op voeten en fietsen naar school.” Alle kinderen kwamen zoveel mogelijk met de fiets of te voet . Iedereen die te voet  of met de fiets kwam, kon 2 keer per dag, een sticker verdienen. Kinderen die toch met de auto kwamen, liepen het laatste stukje naar school. De auto werd dan een stukje van school vandaan geparkeerd. Ook die kinderen kregen een sticker. Nou, wij kunnen jullie vertellen, de stickers waren niet aan te slepen. Ze werden allemaal in een speciaal daarvoor bestemd boekje geplakt. De boekjes zijn opgestuurd naar het kantoor van VVN. Zij verloten prijsjes onder de deelnemers. Hopelijk winnen we nog wat. Maar de hoofdprijs hebben we gewonnen als de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school blijven komen. En als de auto’s niet in de buurt van de school worden geparkeerd. Dat zou geweldig zijn. Want wij willen zo graag een verkeersveilige situatie rondom onze school!

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

 

 

Kinderboekenweek

 

Van 5 t/m 15 oktober is het weer kinderboekenweek. Een uitgelezen periode voor ons leerkrachten om nog eens extra het lezen te promoten.

We doen dit door middel van leuke en /of spannende stukjes uit boeken voor te lezen maar ook door middel van onze “Kanjertraining” Het thema van de kinderboekenweek is immers: “Superhelden” ( over dapper durven zijn).

Dat is ook de reden dat we in deze periode starten met de voorronde van de nationale voorleeskampioenschappen op onze school. Want je bent ook een echte superheld als je durft voor te lezen voor je eigen klasgenootjes!

Misschien is het voor u als ouder een mooie gelegenheid om het voorlezen weer eens op te pakken of gezellig samen met uw kind een boek te lezen. Want als u enthousiast bent over boeken brengt u dit gevoel zeker over bij uw kinderen. Wij hopen dat hierdoor meer en meer kinderen plezier krijgen in boeken lezen.

Voor informatie en inspiratie over leuke jeugdboeken kunt u kijken op de site: www.kinderboekenweek.nl.

Heel veel leesplezier toegewenst.

 

.